Еволюція всесвіту

Всесвіт як весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі і просторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія в процесі свого розвитку. Прагнення людства пізнати навколишній світ і зрозуміти, яке місце воно займає у Всесвіті.

Подобные документы

 • Аналіз історичних (архівних) джерел і оригінальних праць дослідників життєвого шляху та наукової спадщини Людвіга Больцмана. Внесок вченого в утвердження атомістичної концепції будови матерії, формування основ статистичної механіки і фізичної кінетики.

  статья, добавлен 05.11.2018

 • З'ясування, які кристалографiчнi позицiї займає залiзо у зразках iз рiзним кисневим iндексом i при рiзнiй концентрації домішків залiза. Визначення параметрів надтонких полiв у кожнiй з позицiй i розташування кисню в координацiйних сферах цих позицiй.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

 • Кінцева стадія еволюції надгустої матерії, яка виникає у процесах зіткнень важких іонів високих енергій. Детальний аналіз спостережуваних імпульсних розподілів ґадронів та кореляційних функцій тотожних піонів. Використання приписання Ландау/Купера-Фрая.

  автореферат, добавлен 23.08.2014

 • Узагальнення варіаційного принципу Швінгера на випадок квантової теорії точкової частинки на многовиді з груповою структурою. Схема та методика дослідження квантової теорії на найпростішому викривленому многовиді — просторі групи Лі постійної кривизни.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Розробка рівнянь, що описують динаміку зростання космологічних збурень в теорії гравітації брані після епохи рекомбінації водню. Ефективні рівняння гравітації в лінійному наближенні за різних значень параметрів моделі з основною, прихованою бранами.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Аналіз властивостей теорії гравітації на брані з індукованою кривизною. Отримання системи рівнянь, які описують еволюцію космологічних збурень скалярного типу на брані; області параметрів, за яких космологічні збурення демонструють нестійке зростання.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Коротка історія розробки та запуску великого адронного колайдера - найбільшого у світі прискорювача елементарних частинок. Запуск колайдера для виявлення бозона Хіггса та імітування стану Всесвіту через мільярдну частку секунди після Великого вибуху.

  доклад, добавлен 12.09.2013

 • Поняття магнітного поля як складової частини "електромагнітного поля", що є окремим видом матерії. Прояви особливостей магнітного поля в його механічному діянні лише на рухомі електричні заряди. Рухомі електричні заряди як джерела магнітного поля.

  доклад, добавлен 16.11.2011

 • Регулируемая монополия - состояние рынка, когда весь спрос на продукцию обеспечивается одной фирмой. Цены на электроэнергию, производимую естественными монополиями. Затратный принцип формирования тарифов. Конкуренция на оптовом рынке производителей.

  контрольная работа, добавлен 13.06.2016

 • Розвиток енергетики як галузі народного господарства, еволюція джерел енергії. Проблеми освоєння і використання нових ресурсів енергії. Перспективи сонячної та вітрової енергетики в Україні. Потенціал малої гідроенергетики. Використання тепла Землі.

  реферат, добавлен 03.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.