Еволюція всесвіту

Всесвіт як весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі і просторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія в процесі свого розвитку. Прагнення людства пізнати навколишній світ і зрозуміти, яке місце воно займає у Всесвіті.

Подобные документы

 • Симетрія у науковому пізнанні світу. Мова науки про природу – математика. Правило лівої руки, правило свердлика, правила масштабу і гіроскопа. Переносна (трансляційна), дзеркально-поворотна і ковзна симетрія. Гвинтовий рух, молекула ДНК, світ кристалів.

  статья, добавлен 26.08.2013

 • Розробка макету пилової кулі в порожньому просторі на випадок ненульової космологічної сталої. Зміст моделі Всесвіту з випромінюванням. Аналіз альтернативної теорії, в якій з пилоподібною матерією враховано сферично-симетричний розподіл доменних стінок.

  автореферат, добавлен 30.10.2015

 • Визначення параметрів космологічної моделі та компонентів (баріонна речовина, темна матерія і енергія, гравітаційні хвилі) Всесвіту. Збурення густини та швидкості речовини в матерії, спектри потужності флюктуацій температури реліктового випромінювання.

  автореферат, добавлен 28.09.2014

 • Побудова теорії гравітаційного поля квазізамкненого та замкненого світів. Розв'язання проблем загальної теорії відносності, моделі гарячого Всесвіту та квантової гравітації. Рівняння Ейнштейна для гравітаційного поля. Проблема зшиття гравітаційних полів.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Формування нових основ фізики, потужний вплив цих процесів на сучасне розуміння Всесвіту, методологію наукового дослідження. Епохальні відкриття і оновлення сучасної космомікрофізики (КМФ). Магістральні шляхи створення ідейних основ новітніх теорій КМФ.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Характеристика та аналіз відомих космологічних розв'язків на випадок ненульової космологічної сталої. Дослідження космологічної моделі, що відповідає раннім етапам еволюції Всесвіту, коли над пилом домінували інші типи матерії, зокрема, випромінювання.

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Дослідження впливу частинок на космологічну еволюцію Всесвіту, розгляд можливостей сконструйованих на базі теорії суперструн космологічних моделей в розв'язанні стандартних проблем космології. Розв’язання питань про відмінності між цими моделями.

  автореферат, добавлен 04.03.2014

 • Особливості застосування ідей симетрії до фізичних явищ і проблем. Вплив симетрії на електропровідність кристалів. Простір і час та системи відліку. Симетрія і спеціальний принцип відносності. Інваріантність інтервалу відносно перетворень Лоренца.

  методичка, добавлен 26.08.2013

 • Теоретичні передумови пошуку елементарних частинок. Рівняння Дірака. Взаємодія між нуклонами. Відкриття наприкінці 40-х років гіперонів. Взаємоперетворення елементарних частинок. Закони збереження у мікросвіті. Порушення дзеркальної і зарядової симетрій.

  статья, добавлен 26.08.2013

 • Роль симетрії у науковому пізнанні світу. Симетрія відносно прямої і площини. Дзеркально-поворотна і ковзна симетрії. Розрахунок дифракційної картини від кристалічної решітки. Кристало-хімічні і фізичні закономірності кристалів. Симетрія у світі атомів.

  методичка, добавлен 26.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.