Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Аналіз особливостей художнього висвітлення у прозових творах І. Франка українсько-єврейської міжкультурної комунікації, що відбувалася в суспільстві Галичини у XIX-XX ст. Міжособистісні та міжетнічні взаємовідносини, які представлені в творах І. Франка.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Життєвий шлях Івана Багряного. Арешт за проведення контрреволюційної агітації, звільнення у 1940 році. Участь у антифашистському підпіллі, еміграція. Редактор газети "Українські вісті". Літературна спадщина письменника, головні теми та мотиви творчості.

  презентация, добавлен 24.01.2013

 • Використання сновидінь у художніх творах. Аналіз внутрішнього світу персонажа у прозі Івана Франка. Зосередження українським письменником на психофізіологічних особливостях сонної візії, її залежності від діяльності різних складників психіки людини.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Спрямованість громадської діяльності на гармонізацію інтересів, потреб із вимогами часу та держави - одна з найбільш характерних рис національної свідомості українців. Життєвий і творчий шлях Івана Франка як взірець досконалості української людини.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Тематичне та жанрове оновлення української літератури на прикладі творчості І. Франка. Розкриття парадигми типажів дитячих персонажів прозового циклу Івана Франка про дітей і школі. Дослідження образів "дивної" дитини, дитини-учня і злочинця-підлітка.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Синтетична історико-літературознавча праця Івана Франка "Українці". Дослідження поглядів автора на самобутність давньої української літератури, її національної ідентифікації. Особливості та закономірності розвитку найдавнішого українського письменства.

  статья, добавлен 01.02.2013

 • Дослідження позиції Оксани Пахльовської щодо засадничих літературознавчих принципів Івана Франка, зокрема стосовно його концепції історії української літератури, а також щодо внеску науковця в гуманітарну науку. Характерні риси І. Франка-науковця.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Аналіз рецепції постаті і творчості Івана Франка на сторінках часопису "Червоний шлях" (1923-1936) під кутом зору українсько-польських літературних взаємин. Дослідження ролі Болеслава Пруса у виникненні редакцій повісті Івана Франка "Boa constrictor".

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Історичне середовище, що було підґрунтям його творчості І. Франка, та визначило майбутнє спрямування його громадської та суспільної діяльності. Аналіз обсягу знань, досвіду, вражень, думок, мрій, що призвели до формування особистості письменника.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Стаття І. Франка "Що таке поступ" як відкриття світу соціологічних і філософських думок письменника. Вплив на автора переосмислення і синтезу ідей, які оточували європейця початку XX сторіччя. Культурологічне і історичне дослідження еволюції людства.

  статья, добавлен 29.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.