Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості

Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

Подобные документы

 • Моральні засади професійної етики в Етичному кодексі лікаря України. "Клятва Гіппократа" як повний сили і гуманізму документ, який є основою етичного виховання студентів-медиків. Відмінності у поглядах на медичну етику в Україні і провідних країнах світу.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Розкриття сутності, закономірностей і специфічних особливостей функціонування моралі, її норм, моральних аспектів свідомості і поведінки людини та її взаємодій в науковому етапі розвитку етики в Україні. Розвиток етики в Україні у XX — на початку XXI ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Принципи виявлення та ідентифікації морально-етичних концепцій XVIII-XX століть. Причинно-наслідковий принцип розвитку етичної думки від античності до натуралізму та біхевіоризму в історичному контексті. Зміст питання вірності та невірності дій людини.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Етика є важливою частиною електронної освіти, перед якою стоїть завдання підтримки моральних цінностей, ідеалів інформаційного суспільства. Виокремлення автором напрямків етизації електронної освіти. Призначення етичних кодексів сучасних організацій.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Дослідження впливу науки на життя сучасного суспільства. Погляд на науку як на один з головних факторів економічних, соціальних, духовних перетворень, обновлення культури і освіти. Звернення наукової думки до релігії і загальнолюдських етичних норм.

  реферат, добавлен 19.05.2015

 • Основні поняття християнської етики. Досвід і методи християнської педагогіки в освіті й вихованні. Уявлення про християнські корені та християнський зміст української культури. Погляди християнської психології на дитину та становлення її особистості.

  реферат, добавлен 17.08.2010

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

 • Виявлення потенціалу інформаційної етики у розв'язанні етичних колізій, що виникають в інформаційному просторі. Задачі, механізми досягнення і засоби регуляції, що застосовуються інформаційною етикою. Інформаційна етика як ціннісно-нормативний регулятор.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Історія становлення етики як науки. Аналіз людської поведінки у всій багатоплановості її прояву. Засновник етики як науки та автор терміну "етика" - давньогрецький філософ Аристотель. Мораль - як визначеність особистості у стосунку до самої себе.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.