Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Гроші як загальний еквівалент форми вартості товарів. Суспільна роль фінансів - функція в економічній системі, що виступає сполучною ланкою між виробниками. Національна валютна реформа в Україні та її наслідки. Еволюційний розвиток виробництва й обміну.

  контрольная работа, добавлен 17.01.2014

 • Обґрунтування системи показників та методичне забезпечення застосування статистичних методів для аналізу пропозиції грошей в Україні. Функціональні особливості грошової маси: за каналами формування, їх наявності та розміщення. Монетарна політика.

  статья, добавлен 25.10.2017

 • Дослідження причин і соціально-економічних наслідків інфляції в Україні та визначення шляхів їх вирішення. Падіння купівельної спроможності грошей, підвищення грошової вартості життя. Приріст цін, викликаний надлишком грошей щодо товарів та послуг.

  реферат, добавлен 25.04.2017

 • Поява інфляції з виникненням паперових грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов'язана. Розуміння інфляції з позиції кейнсіанства та монетаризму. Ріст цін, пов'язаний з циклічними коливаннями кон'юктури. Аналіз причин та видів інфляції.

  реферат, добавлен 03.04.2014

 • Соціально-економічне значення грошового обігу. Порядок готівкової, безготівкової емісії, обігу грошових знаків. Етапи зростання монетизації, розширення попиту на гроші. Механізм забезпечення сталості грошей і вдосконалення стану грошового обігу в Україні.

  курсовая работа, добавлен 19.12.2015

 • Поняття та механізми грошового обігу, під яким розуміють рух грошей у процесі товарного обігу, надання послуг , погашення боргових зобов’язань тощо. Шляхи забезпечення його стабільності в Україні в умовах ринкової економіки. Методи визначення маси грошей.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2011

 • Розгляд процесу знецінення грошей та загального підвищення цін на товари і послуги. Характеристика основних понять інфляції та її походження. Причини, види інфляції і форми її прояву. Визначення основних наслідків інфляції та методів їх ліквідації.

  реферат, добавлен 01.12.2014

 • Історичні передумови формування марксизму. Характерні риси методології Маркса: система економічних поглядів, теорія грошей і капіталу. Учення про додаткову вартість, доходи та їх розподіл. Дослідження причини економічних криз, природи земельної ренти.

  презентация, добавлен 16.05.2016

 • Формування засад і принципів грошово-кредитної політики України. Взаємозв’язок між фіскальною, бюджетною й грошово-кредитною політикою. Принципи управління грошово-кредитним ринком. Роль грошей у розвитку економіки та її еволюція в економіці України.

  реферат, добавлен 12.08.2010

 • Поняття інфляції та її прояви. Теорія грошей К. Маркса, Дж. Кейнса та інші західні концепції. Монетаризм як економічна теорія, в якій проблемі інфляції належить визначальна роль. Внесок прихильників теорії "економіки пропозиції" у концепцію інфляції.

  реферат, добавлен 12.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.