Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Проблема з’ясування рис індивідуального стилю У. Самчука. Аналіз світоглядної основи творчості митця. Вивчення змісту творів прозаїка: "Волинь", "Ост", "Юність Василя Шеремети", "Марія". Звертання автора до традицій давнього українського письменства.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Осягнення рівня художньої досконалості образних моделей. Виявлення стильових домінант у прозовій творчості Марії Матіос. Зв'язок ґендерної проблематики з традиціями вітчизняної фемінної прози. Визначення місця прозаїка в сучасному літературному контексті.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Розуміння стилю в межах різних теоретико-літературних дискурсів (ейдосному, літературознавчій граматиці, персоналістському). Дослідження особливостей художнього стилю М.В. Гоголя. Осмислення різниці між стилем та ладом, властивим творчості письменника.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Характеристика та визначення наративної макроструктури прозового тексту, розгляд її специфіки через призму теорії фікційних світів. Особливості повісті Г. Пагутяк "Захід сонця в Урожі", аналіз психічних й фізичних дій героя та його світу фантазій.

  статья, добавлен 31.05.2017

 • Специфіка побудови художнього світу повісті Г. Журби, резонансність виявів особистісно-психологічної домінанти письменниці та стильової домінанти її прози. Приклади мовно-стильового забарвлення багатоголосся її персонажного світу, ключові образи-метафори.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Аналіз емоційних домінант лірико-поетичного стилю Дж. Байрона, глибокого лірика і неперевершеного майстра сатири ХІХ століття. Вивчення синтаксичних і ритміко-інтонаційних засобів мовної об’єктивації підвищеної емоційності як домінанти поетичного стилю.

  статья, добавлен 29.05.2013

 • Аналіз специфіки оригінальної інтерпретації героїчного міфу в романі Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля". Особливості реалізації мотивів героїчного дитинства (незвичайного походження, спасіння немовляти від навислої загрози) через образ головного персонажа.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Розкриття новаторства Г. Пагутяк у відтворенні портретних характеристик героїв роману. Експериментальний роман "Маґнат", автор якого "прагне зазирнути за межу людської свідомості, осмислюючи пограничний стан людського буття"; портрет головного героя.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Походження та витоки своєрідного художнього світу українського письменника А. Головка. Дослідження сімейних i суспільних обставин, що визначили характер його як людини i стиль його ранніх творів. Вивчення творчого здобутку та особливостей стилю прозаїка.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Сутність жанрового змісту, аналіз стильових домінант та специфіка мотивів постмодерністських тенденцій в дитячій прозі. Характеристика індивідуального стилю Роальда Дала у межах літературної традиції. Жанрово-стильові особливості творчості письменника.

  статья, добавлен 31.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.