Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Виявлення особливостей портретування в малій прозі О. Кобилянської, окреслення типів портретів, які використовує письменниця для змалювання образів персонажів, їх ролі в художньому просторі малої прози буковинської авторки. Засоби художньої виразності.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Дослідження семантичних особливостей колористики творів Максима Рильського. Визначення значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. Епітет у Максима Рильського, як поетично-концептуальний центр всього висловлювання.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Аналіз поетичної мови Тичини як феномену мовомислення поета, його особливостей втілювати в слові індивідуальну картину світу, мотивовану філософією його ставлення до життя. Цілісне сприйняття індивідуального стилю поета, розуміння природи його мови.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Визначення факторів психології творчості Михайла Стельмаха-прозаїка, а також ролі зображувально-виражальних засобів у розкритті характерів персонажів. Розкриття особливостей індивідуального стилю митця у зв'язку з проблемою психологізму його романів.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

 • Дослідження особливостей набоковської поетики і функції її характерних прийомів. Визначення ролі ігрового початку в створенні оригінального художнього світу письменника. Опис фігури героя-художника і системи жіночих образів в різних романах 20-30-х рр.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Специфіка рефлексії як способу художнього освоєння внутрішнього буття персонажів, що виявляється через акцентовану у романах авторську суб’активність, мовну фактуру текстів. Специфічні риси індивідуального стилю письменника, його авторефлексивні матриці.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Розгляд художньої прози Івана Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Запропонування детерміністичного методу дослідження письменницької ідіостилістики, який деталізує грані взаємозв’язку тексту з літературним процесом.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Дослідження генезису і розвитку літературного імпресіонізму в українській прозі на рубежі століть. Аналіз особливостей взаємодії українського літературного імпресіонізму із неоромантизмом, символізмом, експресіонізмом та його впливу на прозаїків ХХ ст.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Дослідження особливостей композиційно-мовленнєвої форми "опис" в авторському стилі популярного літератора початку ХХ ст. А. Кащенка на прикладі його історичної прози. Розгляд предметно-змістового та функціонального навантаження цього літературного стилю.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Здійснено інтерпретації притулку у романах Г. Пагутяк як особливого локусу, в якому зосереджений внутрішньо-психологічний світ людини. З'ясування, як зовнішні час і простір трансформуються у свідомості прибульців та їхніх внутрішніх переживаннях.

  статья, добавлен 18.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.