Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Аналіз специфіки оригінальної інтерпретації героїчного міфу в романі Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля". Особливості реалізації мотивів героїчного дитинства (незвичайного походження, спасіння немовляти від навислої загрози) через образ головного персонажа.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Розкриття новаторства Г. Пагутяк у відтворенні портретних характеристик героїв роману. Експериментальний роман "Маґнат", автор якого "прагне зазирнути за межу людської свідомості, осмислюючи пограничний стан людського буття"; портрет головного героя.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Походження та витоки своєрідного художнього світу українського письменника А. Головка. Дослідження сімейних i суспільних обставин, що визначили характер його як людини i стиль його ранніх творів. Вивчення творчого здобутку та особливостей стилю прозаїка.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Сутність жанрового змісту, аналіз стильових домінант та специфіка мотивів постмодерністських тенденцій в дитячій прозі. Характеристика індивідуального стилю Роальда Дала у межах літературної традиції. Жанрово-стильові особливості творчості письменника.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Чинники становлення індивідуального стилю В. Бондаря і формування творчого методу митця. Виявлення елементів біографізму в поезії, художній прозі, в неопублікованих творах письменника. Художньо-естетична, пізнавальна та виховна цінність творів В. Бондаря.

  автореферат, добавлен 12.07.2015

 • Дослідження витоків і способів художнього втілення морального ідеалу в інтелектуальній прозі О. Кобилянської. Його еволюція від абстрактно-гуманістичного до громадсько-патріотичного звучання. Особливості творчої манери й індивідуального стилю письменниці.

  автореферат, добавлен 22.02.2014

 • Дослідження особливостей перекладу поетичних творів як особливого виду художнього перекладу. Аналіз оригіналів віршів відомого австрійського поета Рільке, їх переклади Стуса. Типи перекладацьких трансформацій, їх вплив при передачі індивідуального стилю.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Визначення характерних світоглядних і формальних рис повоєнної польської прози пограниччя шляхом системного аналізу її часопросторових та гетерологічних складових. Риси новаторства художньої інтерпретації теми "кресів" у прозі Одоєвського і Кусьнєвича.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Жанрові особливості в художній прозі сучасного іспанського письменника Фелікса Пальми. Виокремлення жанрового змісту, аналіз жанрових й стильових домінант, основних мотивів. Особливості індивідуального стилю письменника, зв’язок із літературною традицією.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Дослідження семантичних особливостей колористики творів Максима Рильського. Визначення значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. Епітет у Максима Рильського, як поетично-концептуальний центр всього висловлювання.

  статья, добавлен 31.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.