Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo

Дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Сайт-специфічні рекомбінази Cre та Flp.

Подобные документы

 • Понятие о культурных, ферментативных и тинкториальных свойствах микробов. Ферментативные свойства бактерий. Генетические рекомбинации: трансдукция, трансформация, конъюгация. Классификация типов гомологичной рекомбинации. Сайт-специфическая рекомбинация.

  контрольная работа, добавлен 27.03.2012

 • Аналіз генетично модифікованих рослин шляхом використання методів генетичної і клітинної інженерії. Дослідження можливості підвищення регенераційної здатності у деяких видів з родини бобових. Опис умов отримання трансгених та трансгеномних форм рослин.

  автореферат, добавлен 15.11.2013

 • Адаптация высокоэффективного генно-инженерного инструментария, разработанного в настоящее время для E. coli, для использования в клетках близкородственного организма Pantoea ananatis. Гомологичная рекомбинация для создания целенаправленных модификаций.

  автореферат, добавлен 24.09.2018

 • Аналіз основних теоретичних методів розробки та дослідження генетичних алгоритмів, зокрема використання теореми схем, гіпотези будівельних блоків, розсіяного пошуку (scatter search). Характеристика статистичних способів відбору і марківських ланцюгів.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Види хрящів: гіаліновий, еластичний, волокнистий. Будова гіалінового хряща, вкритого охрястям (перихондрієм). Кісткова тканина (textus osseus), її специфічні механічні властивості. Типи кісткової тканини: грубоволокниста (ретикулофіброзна) і пластинчаста.

  реферат, добавлен 24.05.2017

 • Елементи, що входять до складу клітин еукаріотів (поверхневий апарат, цитоплазма, ядро, немембранні, мембранні органели). Функції клітинних мембран, клітинного центру, комплексу Гольджі. Характеристика типів пластид. Схема будови лізосоми та мітохондрії.

  реферат, добавлен 31.03.2017

 • Гіпотези походження еукаріотів і багатоклітинних тварин. Розвиток життя у палеозойську еру. Опанування живими організмами суходолу. Адаптація живих організмів до зміни клімату у кайнозойську еру. Вивчення сутності поняття "ноосфера" згідно Вернадському.

  реферат, добавлен 29.05.2014

 • Новинки біотехнологій сучасності, генетика та селекція. Негативи клітинної інженерії: токсичність, алергенність, стійкість до антибіотиків, екологічний ризик. Трансгенники та сільське господарство: генномодифіковані корми та їх вплив на живі організми.

  реферат, добавлен 06.02.2011

 • Динаміка генетичної структури популяцій курей загального використання за групами крові, поліморфними типами білків яєць, морфологічними ознаками у ході селекції. Плейотропний ефект генетичних маркерів статі відносно птиці змішаного типу продуктивності.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

 • Відомості про залози внутрішньої секреції, їх розташування та основні функції. Специфічні особливості, висока фізіологічна активність та хімічні властивості гормонів, їх вплив на організм людини. Ендокринні та статеві залози. Провідна роль гіпофіза.

  методичка, добавлен 19.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.