Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo

Дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Сайт-специфічні рекомбінази Cre та Flp.

Подобные документы

 • Еколого-біологічні і еколого-систематичні особливості видового складу макрофітів лиманів і суміжних акваторій Чорного моря, основні риси їх флорогенезу. Критичний список водоростей-макрофітів і вищих водних рослин Чорного моря, шляхи їх використання.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Кодування репаративного ферменту, який захищає клітини від токсичного впливу. Розподіл мобільних генетичних елементів у промоторній ділянці гена MGMT людини і у його структурних частинах. Залучення мобільних генетичних елементів до генної регуляції.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Застосування природного нетоксичного, біодеградуючого полісахариду хітозану у якості протимікробного компоненту для біомедичного використання. Структурна формула хітину(х) та хітозану(у). Отримання біоматеріалів для застосування в генній інженерії.

  статья, добавлен 13.08.2016

 • Створення молекулярно-генетичних тест-систем для ранньої детекції збудників вірусу лейкозу у сільськогосподарських тварин та детекції статі їхніх преімплантаційних ембріонів. Основні критерії оцінки тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

 • Історичні етапи розвитку клітинної інженерії. Типові гібридні клітини. Особливі типи гібридних клітин. Методи злиття клітин. Метод проточної цитометрії. Гібридома, як результат злиття злоякісних клітин та секретуючих імуноглобуліни клітин імунної системи.

  презентация, добавлен 16.05.2018

 • Аналіз полімеразної ланцюгової реакції й генетичного поліморфізму Pleurotus ostreatus. Виявлення рівня поліморфізму при ампліфікації з праймерами ОРР-12, ОРР-15, ОРР-17. Дослідження відмінностей у генетичній диференціації між дослідженими зразками.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Методи Менделя та основи гібридологічного аналізу. Основні закономірності успадкування: моногідбридне та полігібридне схрещування. Типи взаємодії генів. Відхилення від менделівських розщеплень. Пенетрантність, експресивність, плейотропна дія генів.

  курс лекций, добавлен 04.10.2013

 • Поняття та зміст генної інженерії, її значення на сьогодні, принципи. Класифікація біотехнологічних методів, їх різновиди, відмінні ознаки та функціональні особливості. Сутність конформації та класифікація білків в залежності від даного параметру.

  реферат, добавлен 03.06.2016

 • Місця проживання, харчування і розмноження саламандри як групи хвостатих амфібій. Специфічні способи життя жаб, квакш і дереволазів. Період їх розмноження. Забарвлення, вороги й способи захисту від них. Піклування про потомство. Види земноводних тварин.

  презентация, добавлен 19.04.2014

 • Селезінка – периферичний орган кровотворення, що забезпечує поліфункціональні гематологічні властивості, які дозволяють активно приймати участь в складних імунологічних організму. Специфічні особливості утворення лімфоїдних вузликів у різних тварин.

  статья, добавлен 29.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.