Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo

Дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Сайт-специфічні рекомбінази Cre та Flp.

Подобные документы

 • Історія дослідження будови псамофітів. Анатомо-таксономічне дослідження листків та стебел псамофітів. Анатомічні особливості листків рослин різних вікових станів. Еколого-анатомічне дослідження псамофітів та основні типи їх структурної організації.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Історія становлення і діяльності Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, досягнення у галузі біотехнології рослин, внесок у вітчизняну та світову біотехнологічну науку. Наукова та науково-організаційна діяльність установи.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Ферменти (ензими) як специфічні органічні каталізатори. Поняття про енергетичну цінність та кінетичні параметрі; характеристики ферментів. Визначення ролі АТФ у роботі ферментів, розгляд процесу гідролізу. Аналіз генної регуляції активності ферментів.

  реферат, добавлен 05.09.2009

 • Дослідження залежності між інтенсивністю розвитку вищих водяних рослин на мілководних ділянках дніпровських водосховищ, накопиченням у воді розчинених фенольних сполук і структурою фітопланктону. Оцінка фізіологічної активності звичайних еукаріотів.

  статья, добавлен 21.10.2018

 • Вивчення ролі 80S рибосом та фактору елонгації eEF1A у стабілізації активної форми ARS з високим рівнем каталітичної активності. Дослідження структурних змін молекул PheRS під час теплової денатурації. Вплив eEF1A на термоінактивацію серил-тРНК синтетази.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Розмір клітини і її поділ на прокаріотичні і еукаріотичні. Будова тваринної клітини. Органели: субструктури клітини, що виконують специфічні функції. Цитоплазматична мембрана. Міжклітинні зв’язки і синтез речовин. Фаза мітоз і поділ клітини на дві.

  презентация, добавлен 28.12.2013

 • Біотехнологія як наука, предмет і методи її дослідження, напрямки та сфери практичного застосування, основні етапи становлення та сучасні досягнення, застереження. Біотехнологія у царині охорони здоров'я, медицині, сільському господарстві та виробництві.

  реферат, добавлен 23.03.2011

 • З'ясування внутрішньовидової мінливості ізоферментних систем і можливості їх використання в селекції і генетиці соняшнику. З'ясування характеру спадкування і генетичного контролю анодної і катодної естерази, катодної кислої фосфатази і малатдегідрогенази.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Сутність, поняття ботаніки та її основні завдання. Органогенез у вищих рослин, морфологічна будова пагона, визначення та функції листка. Класифікація і типи андроцея, запилення у квіткових рослин. Типи поділу ядра і клітини, еволюційне виникнення тканин.

  курс лекций, добавлен 26.09.2017

 • Вивчення біотехнологічних властивостей культур, необхідних при виготовленні сирокопчених виробів. Розробка технології сухих препаратів на основі пробіотичних штамів лактобацилу. Визначення ефективності технології сухого бактеріального препарату.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.