Сайт-специфічні рекомбінази у генетичній інженерії: новітні технології in vivo

Дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Сайт-специфічні рекомбінази Cre та Flp.

Подобные документы

 • Історія дослідження будови псамофітів. Анатомо-таксономічне дослідження листків та стебел псамофітів. Анатомічні особливості листків рослин різних вікових станів. Еколого-анатомічне дослідження псамофітів та основні типи їх структурної організації.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Ферменти (ензими) як специфічні органічні каталізатори. Поняття про енергетичну цінність та кінетичні параметрі; характеристики ферментів. Визначення ролі АТФ у роботі ферментів, розгляд процесу гідролізу. Аналіз генної регуляції активності ферментів.

  реферат, добавлен 05.09.2009

 • Дослідження залежності між інтенсивністю розвитку вищих водяних рослин на мілководних ділянках дніпровських водосховищ, накопиченням у воді розчинених фенольних сполук і структурою фітопланктону. Оцінка фізіологічної активності звичайних еукаріотів.

  статья, добавлен 21.10.2018

 • Вивчення ролі 80S рибосом та фактору елонгації eEF1A у стабілізації активної форми ARS з високим рівнем каталітичної активності. Дослідження структурних змін молекул PheRS під час теплової денатурації. Вплив eEF1A на термоінактивацію серил-тРНК синтетази.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Розмір клітини і її поділ на прокаріотичні і еукаріотичні. Будова тваринної клітини. Органели: субструктури клітини, що виконують специфічні функції. Цитоплазматична мембрана. Міжклітинні зв’язки і синтез речовин. Фаза мітоз і поділ клітини на дві.

  презентация, добавлен 28.12.2013

 • Біотехнологія як наука, предмет і методи її дослідження, напрямки та сфери практичного застосування, основні етапи становлення та сучасні досягнення, застереження. Біотехнологія у царині охорони здоров'я, медицині, сільському господарстві та виробництві.

  реферат, добавлен 23.03.2011

 • З'ясування внутрішньовидової мінливості ізоферментних систем і можливості їх використання в селекції і генетиці соняшнику. З'ясування характеру спадкування і генетичного контролю анодної і катодної естерази, катодної кислої фосфатази і малатдегідрогенази.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Сутність, поняття ботаніки та її основні завдання. Органогенез у вищих рослин, морфологічна будова пагона, визначення та функції листка. Класифікація і типи андроцея, запилення у квіткових рослин. Типи поділу ядра і клітини, еволюційне виникнення тканин.

  курс лекций, добавлен 26.09.2017

 • Вивчення біотехнологічних властивостей культур, необхідних при виготовленні сирокопчених виробів. Розробка технології сухих препаратів на основі пробіотичних штамів лактобацилу. Визначення ефективності технології сухого бактеріального препарату.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Дослідження модифікуючих можливостей лазерного випромінювання малої потужності на статевих клітинах дрозофіли. Адаптивні відповідь еукаріотов як негативний ефект лазерного випромінювання вищої потужності. Залежність цього процесу від послідовності впливу.

  статья, добавлен 09.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.