Ж.-Л. Нансі: філософські роздуми про тіло

Історико-філософський екскурс осмислення тіла в різні історичні періоди. Французький постмодернізм у онтологічному вимірі, наявність трьох модусів існування тіла. Аналіз особливостей філософського розуміння тіла французьким філософом Жаном-Люком Нансі.

Подобные документы

 • Аналіз філософського тлумачення поняття "простір" сучасним філософом Д. Морісом. Екзистенційне та соціального значення простору, тіло як вихідна точка у формуванні досвіду. Зв’язок питання просторовості з поняттями етичності, турботи, відповідальності.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Досліджено культуру як багатогранне соціальне явище. Шляхом залучення методологічних стратегій філософського та історичного наукового знання обґрунтовано головні методологічні засади осмислення феномена людини в історико-культурологічному дослідженні.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Дослідження проблеми розуміння та інтерпретації, що пов’язана із теорією комунікації та з філософською наукою. Філософське осмислення даних категорій від ХІХ ст. до періоду постмодернізму. Погляди мислителів - представників філософської герменевтики.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Основні напрямки та різновиди неоязичництва. Проблеми ґенези, розвитку та сутності нативізму, його історико-філософський аспект. Філософські, релігійні та соціокультурні умови, що зумовлюють постання і розвиток неоязичництва як світоглядного феномену.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Інтерпретація трансформації держави в широкій історико-філософський ретроспективі. Аналіз вчень античних філософів (Платона, Арістотеля), мислителів Нового часу (Т. Гоббса, Дж. Локка) та представників німецької класичної філософії (І. Канта, Гегеля).

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Здійснення філософського осмислення релігії в експлікації орієнтирів етнічної культури. Проведення осмислення релігії як форми суспільної свідомості у розкритті збігів та розбіжностей зі знаковою системою інформаційно-семіотичного поля етнічної культури.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Проблемальні поля тексту філософського роману, його філософсько-естетична, культурологічна складова в її онтологічному і аксіологічному сенсі. Визначення методологічних принципів та методичних підходів стосовно дослідження тексту філософського роману.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Характеристика можливості раціональної реконструкції концептуальної форми суб'єкта з дискурсивної площини містичного філософування. Підходи до сучасного розуміння філософського містицизму. Онтологічний статус містичного виміру буття свідомості людини.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Історико-філософський аналіз проблеми індивідуалізму, його соціальної ролі у контексті західної та вітчизняної культур. Філософські концептуалізації індивідуалізму, визнання права людини на самовизначення, індивідуальну неповторність і нонконформізм.

  автореферат, добавлен 25.09.2013

 • Філософський спадок Середньовіччя як складне і об'ємне джерело дослідницької діяльності. Період історико-філософського осмислення. Основні проблеми онтологічного статусу універсалій. Аналіз взаємопов’язаності логічних та онтологічних підвалин постановки.

  автореферат, добавлен 28.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.