Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

Особливості економічної думки Росії 17–18 століть, роль Юрія Крижаніча в її становленні. Спроби визначити суспільне багатство в творах автора. Економічні погляди І.Т. Посошкова, коріння його переконань і оригінальних поглядів на сутність грошей.

Подобные документы

 • Характеристика економічних поглядів моїстів. Сутність аналізу товару і грошей в "Капіталі" К. Маркса. Особливості української економічної думки 60-х років ХХ ст. Теорія суперіндустріалізації О. Тофлера. Теорія і практика соціалістичного господарювання.

  контрольная работа, добавлен 28.10.2010

 • Історичні етапи розвитку економічної думки. Економічні закони, принципи та категорії. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Сутність та типи економічних систем. Форми організації суспільного виробництва. Грошовий обіг та його закони.

  курс лекций, добавлен 10.11.2010

 • Загальна характеристика української економічної думки на межі дев’ятнадцятого і двадцятого століть. Ідеологи української буржуазії. Революційно-демократична економічна думка та її представники. Ліберальне народництво. Політична економія в Україні.

  контрольная работа, добавлен 02.12.2011

 • Економічні проблеми в період підготовки здійснення реформи 1861 р. та ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений період. Виникнення ліберально-народницького напряму суспільно-економічної думки. Розвиток української політичної економії.

  реферат, добавлен 30.09.2011

 • Принципи, категорії і закони економічної науки. Поділ праці та економічна діяльність. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво. Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми. Формування глобальної економічної системи.

  курс лекций, добавлен 28.11.2010

 • Іван Якович Франко – не тільки видатний український літератор, а й економіст. Вплив марксизму на економічні погляди Франка. Реформаторські ідеї Каменяра. Внесок І. Франка-економіста у "Аграрну програму радикальної партії Галичини (90-ті роки XIX ст.)".

  контрольная работа, добавлен 02.12.2007

 • Економічні переконання, соціальні ідеали, історико-філософські погляди Родбертуса. Буржуазно-реформістська і опортуністична концепція "державного соціалізму". Теорія експлуатації та проблема розподілу. Заборгованість, землеволодіння і поземельний кредит.

  реферат, добавлен 31.08.2009

 • Економічна думка епохи первісного нагромадження капіталу. Розвиток класичної політекономії, економічної думки на початку XIX ст. (ліберальний напрямок). Виникнення історичної школи. Основи математичного напряму в політичній економії в Росії та Україні.

  лекция, добавлен 12.11.2014

 • Економічна політика меркантелізму та нова історична школа. Економічні погляди С. Подолинського та М. Драгоманова. Концепція "соціально-ринкового господарства". Економічні та соціальні концепції К. Каутського. Сучасний монетаризм та Чиказька школа.

  контрольная работа, добавлен 11.07.2010

 • Форми господарства в первісному суспільстві. Ґенеза господарських форм у ранніх цивілізаціях країн Стародавнього Сходу: Месопотамська цивілізація, закони Хамурапі, розвиток господарства в Давньому Єгипті. Економічні погляди П. Буагільбера, М. Алле.

  реферат, добавлен 15.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.