Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю

Розгляд особливостей побудови часопросторових моделей художнього світу письменницею. Окреслення характерних рис індивідуального стилю Г. Пагутяк. Визначення особливостей герметичності як літературного явища. Характеристика її як домінанти в прозі авторки.

Подобные документы

 • Поліфункціональність часопросторових координат. Ознаки "химерної прози" і творів, написаних у руслі "магічного реалізму". Тяжіння персонажів до філософських роздумів, використання міфу, співіснування на рівних правах реального світу і ірреального.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Сучасні проблеми наратології в контексті вивчення індивідуального стилю письменника. Проза Чехова в науково-критичному висвітленні. Специфіка наративних структур у повістях Чехова 1880 років. Біблійні архетипи в образі наратора. Наратор як романний герой.

  диссертация, добавлен 09.12.2014

 • Загальна характеристика та аналіз окремих фольклорно-етнографічних творів, вміщених у збірці О. Стороженка "Українські оповідання". Особливості індивідуального стилю письменника. Роль і значення теми козаччини, яка трактується в різних аспектах.

  статья, добавлен 24.09.2017

 • З’ясування специфіки вияву в прозі В. Дрозда іронії як невід’ємної складової художнього стилю. Художня реалізація іронічних установок через образи головних героїв. Розгляд творів як таких, що репрезентують характерні риси авторського світобачення.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Проведення аналізу п'єси В. Діброви, опублікованої в збірці "Чотири, три, два, один". Виокремлення ознак індивідуального стилю письменника. Ілюстрація людських долей у п'єсах драматурга. Гротексне висміювання поведінки людей на фоні побутових ситуацій.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Розгляд оригіналів віршів відомого австрійського поета Р.М. Рільке та їх перекладів В. Стусом. Розгляд різних типів перекладацьких трансформацій та їх впливу при передачі індивідуального стилю Рільке. Визначення наскрізних мотивів та шляхів відтворення.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Новела як жанр літератури. Особливості романтизму першої половини XIX ст. Характеристика художнього стилю Е. По. Незвичайне та надприродне у фантастичних новелах письменника. Аналіз особливостей змісту і стилю містико-фантастичного на основі його творів.

  курсовая работа, добавлен 26.06.2014

 • Суть художньої предметності як літературознавчої категорії. Художні предмети в системі індивідуального стилю Ліни Костенко, їх місце в організації художнього світу поетеси. Прийоми генерування емоційного настрою та художньої енергії поетичних текстів.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Аналіз художньої прози І. Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Чинники, які справили виразний вплив на формування прозового тексту І. Франка. Аналіз грані взаємозв’язку тексту письменника з соціальною даністю, світоглядом.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Дослідження особливостей художнього часу та художнього простору в "малій" прозі М.О. Булгакова - нарисах, фейлетонах, нотатках, оповіданнях, "маленькій" повісті. Сутність понять "час" і "простір". Розкриття їх значення для розвитку літератури ХХ століття.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.