Етика та сучасність

Етика як філософська дисципліна. Єдність ідеалів істини, добра й краси. Суще і належне у житті людини. Мораль на рубежі ХХІ століття. Кризові явища та глобальні проблеми, пов'язані з розвитком існуючої цивілізації. Феномен та поняття естетичного.

Подобные документы

 • Розкриття сутності, закономірностей і специфічних особливостей функціонування моралі, її норм, моральних аспектів свідомості і поведінки людини та її взаємодій в науковому етапі розвитку етики в Україні. Розвиток етики в Україні у XX — на початку XXI ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Встановлення істини у кримінальній справі як умова справедливого судочинства. Моральні проблеми, що виникають у процесі судочинства. Аналіз труднощів збирання та перевірки доказів. Етика обвинувальної промови прокурора та промови захисника-адвоката.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Загальне поняття про етику, її цілі, завдання, предмет, об’єкт. Сутнісна характеристика моралі як суспільного явища. Морально-професійні кодекси, їх функції. Сутність і призначення професійної етики як специфічного етичного кодексу людей певної професії.

  лекция, добавлен 11.11.2012

 • Менеджер і його місце в моральному житті особистості й колективу. Корпоративна етика в системі управління персоналом. Поняття, принципи і роль етикету в організації ділової взаємодії. Загальноприйняті норми підбору ділового гардеробу чоловіка і жінки.

  курс лекций, добавлен 02.12.2014

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна, аналіз її мети та завдань. Вивчення поняття, основних видів, ділового спілкування. Аналіз службового етикету як сукупності правил поведінки людей там, де відбувається їхня професійна діяльність.

  реферат, добавлен 22.10.2015

 • Етика як наука про мораль: її сутність, специфіку. Методологія мистецтвознавчих наук. Пізнання навколишньої реальності природи, суспільства, людини та її діяльності в усіх життєвих сферах. Предмет естетики: роль, місце в системі філософських знань.

  реферат, добавлен 20.05.2015

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Аналіз аргументів Казимира Твардовського стосовно вирішення проблеми етичного критерію та проблеми істини. Дослідження проблеми тожсамості соціальної етики у працях польського філософа. Узгодження інтересів індивідів з інтересами соціальних груп.

  статья, добавлен 21.11.2018

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.