Етика та сучасність

Етика як філософська дисципліна. Єдність ідеалів істини, добра й краси. Суще і належне у житті людини. Мораль на рубежі ХХІ століття. Кризові явища та глобальні проблеми, пов'язані з розвитком існуючої цивілізації. Феномен та поняття естетичного.

Подобные документы

 • Етика та мораль, особливості їх взаємозв’язку. Відмінність між мораллю та моральністю. Етика як філософська наука. Основні завдання науки етики: проблема подолання нинішньої методологічної кризи, проблема обґрунтування моральних норм та цінностей.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розглянуто особливості етики новітньої доби, акцентовано увагу на межовій природі феномену "сучасність". Виокремлено соціально-етичні аспекти гібридизації, явища сугестії, кібер-злочинності (фейк, троллінг). Напрями духовного оздоровлення суспільства.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Етика як філософська дисципліна, що вивчає не тільки стосунки між людьми, а й ставлення індивіда до світу. Дослідження цінностей життя і світу. Оцінювання ситуацій морального вибору, відповідність вчинків нормам моралі, вдосконалення буття соціуму.

  реферат, добавлен 16.12.2017

 • Зміст та етика ділового спілкування, яке базується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, які сприяють розвиткові співпраці. Професійне спілкування. Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна. Мораль, як форма суспільної свідомості.

  реферат, добавлен 22.03.2015

 • Поняття, предмет та структура етики. Моральний досвід різних поколінь людства. Процес вироблення етичних знань. Аналіз проблем добра і зла. Взаємозв'язок етики з іншими науками. Раціональне обґрунтування моралі, виявлення її значення у розвитку людини.

  реферат, добавлен 31.03.2014

 • Середньовічна європейська етика – від занепаду Римської імперії до зародження капіталізму (XV ст.); її формування в умовах беззастережного панування християнської ідеології. Античні концепції моралі. Перші концепції християнської етики, криза ідеалів.

  доклад, добавлен 24.12.2017

 • Етика як наука: предмет, структура, завдання та функції. Основні завдання етики у сучасних умовах. Змістовні блоки структури етичного знання. Мораль: теорії походження, поняття, ознаки, структура і функції. Мораль і право: співіснування і взаємовплив.

  реферат, добавлен 22.01.2011

 • Поняття, предмет та структура етики, її взаємозв'язок з іншими науками. Етика як філософська наука, її основні завдання. Мораль як форма духовного життя і найдавніший спосіб соціальної регуляції. Загальнолюдський сенс і конкретно-історичний зміст моралі.

  реферат, добавлен 12.10.2010

 • Правила поведінки і норми взаємовідносин людей. Духовна культура населення українських міст. Первісне арістотелівське значення терміна етика. Поняття етики і моралі в науковому обігу різних суспільних середовищ. Відмінність між мораллю і моральністю.

  реферат, добавлен 24.06.2009

 • Дослідження блага й істини в етиці. Аналіз теорії пізнання самого себе за Сократом. Особливість етичних ідей Середньовіччя. Моральні шукання в екзистенційній філософії. Добро і зло як полюси ставлення людини до дійсності. Сором і совість як явища моралі.

  курс лекций, добавлен 26.10.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.