Ще раз до питання про одноактність зведення скіфських курганів

Дослідження послідовності спорудження бічних могил в скіфських курганах. Встановлення факту існування первісного обвалування місця похорону. Значення кургану як сакрального об’єкту скіфів. Складність поховальних споруд для представників скіфської еліти.

Подобные документы

 • Географічне розташуванняя та етнографічна історія, етапи зародження та розвитку держави скіфів. Суспільний лад населення даної держави, особливості його побуту та ведення господарства. Державний апарат скіфів, джерела та норми права, типи покарання.

  реферат, добавлен 08.02.2011

 • Археологічні, етнографічні та писемні джерела вивчення стародавньої культури праслов'янських племен. Концепції прабатьківщини слов'ян та їх культурні ознаки. Вивчення культури, символіки, одягу та побутових інструментів скіфських та трипільських племен.

  презентация, добавлен 12.04.2015

 • Джерела формування компартійно-радянської еліти та номенклатури, особливості вивчення даної проблематики вченими різних років. Соціальний тип управлінця та його розповсюдження. Життя та кар’єра представників українського радянського "істеблішменту".

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Держава скіфів і її особливості. Суспільний лад, ведення господарства, державний апарат. Скіфські міфи й епос, релігія і релігійні обряди, їх характеристика. Зброя, посуд, мистецтво, культура, особливості обряду поховання. Військова справа у скіфів.

  реферат, добавлен 21.06.2015

 • Дослідження передумов та основних причин виникнення єврейських поховальних братств, призначених для реалізації конкретних потреб благодійності та взаємодопомоги. Вивчення особливостей функціонування братств як самостійного елементу єврейської общини.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Дискусія щодо локалізації місцевості Геррос, описаної Геродотом як місце поховання скіфів. Виділення на землях Великої Скіфії кількох місць концентрації могил "царського" рангу на різних етапах її історії. Теорія Мозолевського щодо локалізації Герроса.

  статья, добавлен 22.08.2018

 • Дослідження курганів між річками Мокрий Ягорлик та Сухий Ягорлик на лівобережжі Середнього Дністра. Назви курганів, топографічна ситуація розташування ланцюга насипів, зведених вздовж одного із шляхів. Обґрунтування стародавнього шляху до гирла Дунаю.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Комплексний аналіз керівної верстви УРСР другої половини 1940-х – початку 1950-х років із застосуванням здобутків теорії еліти. Особливості якісного складу еліти, залучення до верхівки представників творчої інтелігенції та передовиків виробництва.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Встановлення збитків у розвитку української науки, до яких призвело цілеспрямоване винищення представників національної наукової еліти на прикладі розгрому провідних наукових осередків Чернігівщини та репресій проти місцевих краєзнавців та науковців.

  статья, добавлен 06.09.2013

 • Репрезентація конструктивних особливостей 117 пам’яток скіфського часу у Північному Приазов’ї. Тенденції використання природних ресурсів, дослідження ландшафтного розташування курганів скіфського часу і курганів доби бронзи із похованнями скіфського часу.

  статья, добавлен 05.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.