Людська гідність між мораллю та правом

Проаналізовано феномен людської гідності з огляду компліментарності морального та правового підходів. Виявлено дуальність феномену людської гідності, яка є підґрунтям та контентом прав людини. Виокремлено зовнішній та внутрішній аспекти феномену гідності.

Подобные документы

 • Феномен індустріалізації людської тілесності в сучасних соціокультурних реаліях. Аналіз культурних смислів і кодів, закладених в образах людської тілесності, які безперервно транслюються засобами масової інформації. Канони фемінінності і маскулінності.

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Дослідження понятійно-категоріального апарату культури буття особистості як генерального простору людської життєдіяльності. Аналіз культурних чинників, що його детермінують. Визначення різниці між західною і східною парадигмами цього соціального феномена.

  статья, добавлен 30.11.2017

 • Дослідження ролі особистості у формуванні і реалізації гуманістичного стилю життя. Зміст гуманістичної філософії, становлення якої відбувалося в Україні в другій половині XVI – першій половині XVII ст. Виховання доброчесностей, гідності й доблесті.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Характеристика сутності гідності, як критерію моральної автономії згідно з поглядами Канта. Дослідження й аналіз принципів тиранії приватності. Ознайомлення з процесом інституціалізації звичаєвості. Визначення наслідків суперечливості людського розуму.

  статья, добавлен 02.12.2017

 • Спроба осмислення умов та принципів вільного досягнення справжньої згоди, яка не спотворюється зовнішніми та внутрішніми примусами, а конституюється силою кращого аргументу. Аналіз можливості втілення принципу свободи, яке сприяє повазі до гідності.

  статья, добавлен 01.06.2018

 • Аналіз соціального вчення католицизму щодо розуміння та трактування сутнісного виміру людини, її гідності, прав, суспільної природи та сенсу спільнотного буття в контексті культури. Напрямки діяльності Католицької Церкви – євангелізація та інкультурація.

  статья, добавлен 22.12.2016

 • Аналіз феномену безсмертя у філософії. Релігійно-філософські аспекти проблеми безсмертя людини. Системно філософський аналіз даної проблеми. Осмислення феномену безсмертя в умовах сучасного суспільства. Легенди, пов’язані з досягненням повного безсмертя.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Аналіз гідності як виховного орієнтиру та соціальної цінності у вимірах негативної та позитивної свободи. Виявлення потенціалу філософії освіти у становленні культури свободи, необхідної для розбудови демократії та ствердження демократичних цінностей.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Аналіз питання феномену людської тілесності та її впливу на розвиток фізичної культури як органічної частини загальної культури суспільства. Порівняльний аналіз понять "тіло людини" та "тілесність". Виявлення міждисциплінарного характеру біоетики.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Дослідження зовнішніх і внутрішніх механізмів соціальної регуляції людини. Характеристика регулятивного потенціалу цінностей. Особливість вивчення конфуціанського образа "благородного мужа". Визначення специфіки нормативного та морального взірця.

  статья, добавлен 27.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.