Людська гідність між мораллю та правом

Проаналізовано феномен людської гідності з огляду компліментарності морального та правового підходів. Виявлено дуальність феномену людської гідності, яка є підґрунтям та контентом прав людини. Виокремлено зовнішній та внутрішній аспекти феномену гідності.

Подобные документы

 • Сутність вчення Юма про людську природу, співставлення його із сучасними інтерпретаціями у філософському лібералізмі та постмодернізмі. Структура та специфіка функціонування людського досвіду. Підстави гуманізму Юма у відношенні феномену природи людини.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Розгляд міфу у якості іманентної онтологічної сутності людини як істоти. Духовно-світоглядні, буттєві, сутнісні основи людської життєдіяльності. Місце і роль міфу в історичному та культурному процесі. Трансформація соціокультурних цінностей цивілізації.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Розгляд ключових ідей філософії екзистенціалізму. Основні ознаки природи людини, абсурду та сенсу життя у філософській системі А. Камю. Визначення головного призначення людини у філософії Камю. Роль мови у формуванні людської психіки та мислення.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Вплив технічного феномену у поєднанні з технологічним на формування людської цивілізації взагалі та людини особисто. Сучасні філософські розвідки техніки в контексті нового дискурсу. Зміна дискурсу розуміння технічного як завдання сучасної освіти.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Зміст самотності як тотального феномену людського існування в основних його формах і вираження цих форм у практиці українського мовлення. Дослідження особливостей осмислення феномену самотності представниками української духовно-культурної традиції.

  автореферат, добавлен 29.10.2015

 • Розгляд підходів до аналізу феномену традиції в історико-філософському дискурсі. Дослідження стану теоретичної розробки проблеми категорій традиції в історії філософії. Трактування феномену традиції у вітчизняній та зарубіжній філософській літературі.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз феномену глобалізації та його впливу на зміст соціальної діяльності людини. Визначення причин сучасної екологічної кризи. Розробка філософсько-світоглядних засад керування процесами людської діяльності як передумови досягнення еко-майбутнього.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Участь людської особи в добрі. Повнота самовіддання благу, неподільності ставлення людини до добра, особистісному характері її самовіддання. Досвід "спорідненості" між благом і людською особою. Перемога добра та його унікальна роль у житті людини.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Вплив астрологічного світосприймання на життєвий світ людини. Визначення обґрунтованості існування астрології в культурі, з'ясування причин, що тягнуть людину до астрологічної практики. Взаємовідносини астрології з іншими сферами людської діяльності.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Розгляд феномену відчуження як сутнісного явища людського життя. Дослідження проблеми відчуження в сучасному масовому суспільстві. Сутність феномену відчуження як важливої педагогічної проблеми. Вивчення феномену відчуження інформаційного суспільства.

  статья, добавлен 18.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.