Людська гідність між мораллю та правом

Проаналізовано феномен людської гідності з огляду компліментарності морального та правового підходів. Виявлено дуальність феномену людської гідності, яка є підґрунтям та контентом прав людини. Виокремлено зовнішній та внутрішній аспекти феномену гідності.

Подобные документы

 • Онтологічні підстави феномену цінності. Філософська теорія цінності. Методологічне та світоглядне значення даного феномену у становленні соціального буття як культури. Історико-смислові контексти поняття цінності, лінгвістичний і семантичний аналіз.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Визначення змісту самодетермінації (самовизначення). Дослідження поняття епістемології — розділу філософського знання, філософсько-методологічної науки про знання. Характеристика сутності людської особистості, як осереддя людського початку в людині.

  лекция, добавлен 20.08.2017

 • Складові теорії довіри: концепції аномії Дюркгейма і Мертона, раціоналізації Вебера, соціальної дії Парсонса. Аналіз класичних і сучасних соціологічних підходів до феномену довіри, чинників, що визначають значення явища як феномену соціальної реальності.

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Дослідження структури людського досвіду як філософського джерела формування вчення Д. Юма про феномен людської природи, аналіз його гуманістичної сутності. Співставлення вчення Юма із сучасними інтерпретаціями у філософському лібералізмі, постмодернізмі.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Дослідження морального відношення людської особистості до проблеми смерті. Історико-філософський екскурс у поняття смерть, його трансформація в європейській свідомості. Відношення екзистенції до смерті, сутність різноманітних підходів до її концепту.

  автореферат, добавлен 28.09.2014

 • Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Проблема визначення структурних вимірів феномену соціального часу. Розкриття передумови формування соціально-філософських концепцій часу та класифікація теоретико-методологічних підходів до визначення феномену. Звернення до історико-філософського зрізу.

  автореферат, добавлен 25.07.2015

 • Аналіз соціальних та психологічних чинників, зумовлюючих агресивні вияви людської поведінки. Розгляд поняття "агресія" з точки зору існуючих в суспільстві норм і ціннісних настанов. Дослідження проблеми агресивності людини у соціальній філософії.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Вплив ідей Ж.-П. Сартра на психологію, літературу та богослов'я. Комплексне уявлення про природу людського. Розкриття проблеми людського існування та сутності людини крізь призму природи людини з огляду на екзистенційно-філософські ідеї Ж.-П. Сартра.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Поняття, значення та сутність "живого організму". Стан і потенційні можливості наявних матеріальних сил людської тілесності. Взаємодія діючої і активної сили людського організму. Підхід до процесу еволюції людської тілесності, специфіка живих сил.

  автореферат, добавлен 11.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.