Л. Українка - вічна

Характеристика патріотизму поетеси, любові до рідного краю, занепокоєності жіночою долею, боротьби за свободу народу, лірики кохання і безмежної жаги до життя. Визначення культу героїв і героїзму у творчості Л. Українки. Огляд драми-феєрії "Лісова пісня".

Подобные документы

 • Тема кохання у творчості українських письменників. Роль безсмертя і кохання у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита". Любовна катастрофа у поезіях Г. Гейне, В. Маяковського. Відображення вічної теми любові у трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта".

  презентация, добавлен 03.04.2013

 • Особливості потрактування категоріального поняття "істина" у творчості Т. Шевченка і Л. Українки. Аналіз низки спільних та відмінних рис художнього осмислення категорії істини кожним із митців. Поєднання поняття любові та істини у творчості письменників.

  статья, добавлен 26.01.2017

 • "Лісова пісня" як єдиний драматичний твір Л. Українки, що має авторський нотний додаток: мелодії українських народних пісень для виконання на сопілці. Узагальнення та коментар інформації про особливості деяких мелодій, відомості про їх походження.

  статья, добавлен 17.11.2017

 • Частотність уживання мовних одиниць як важливий показник авторського ідіолекту. Пестливо-зменшені одиниці у творчості Л. Українки. Кількість екзотизмів, що називають чужоземні реалії. Відображення картини світу та етнічного мовомислення поетеси.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Біографія А. Ахматової, її мистецьке становлення, заслуги в розвитку російської літератури. Гоніння поетеси в період тоталітарного режиму. Особливості ахаматовської лірики, її зв'язки з традиціями російської прози XIX ст. Тема любові у її творчості.

  реферат, добавлен 03.01.2010

 • Ідеї свободи в драматичній поемі Лесі Українки "На руїнах", написаної на основі біблійних тем, які пов'язані з історичними подіями в бутті єврейського народу. Інтерпретація ідейного змісту твору крізь призму базових категорій філософії екзистенціалізму.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Аспекти міжтекстового діалогу, які простежуються в ліриці Л. Українки щодо творчості Г. Гейне. Пріоритетні об’єкти зіставлення. Значущість творчості письменника-романтика у формуванні образно-смислових домінант оригінальної творчості Л. Українки.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Функціонування феномену природи в поетичній творчості Лесі Українки. Природа як засіб моделювання конфлікту та природа як один із конструентів характеротворення. Концепт природи в контексті модерністських пошуків західноєвропейської драми fin de siecle.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Поетична творчість Л. Українки. Особливості художнього трактування образу України і національної ідеї у творчості Л. Українки. Художньо-естетичне осмислення культурологічних виявів загальнолюдського і національного в поезії Л. Українки.

  автореферат, добавлен 10.01.2014

 • Проблема сприйняття творчості Л. Українки публіцистом, літературним критиком Є. Сверстюком. Творення героїчного міфу письменниці Сверстюком на противагу міфу, сконструйованого радянським літературознавством. Аналіз структури авторського міфу Л. Українки.

  статья, добавлен 30.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.