Українське мовознавство ХХ ст.

Новий етап українського мовознавства після революційних подій 1917–1918 рр. Сфери застосування мови та її поширення завдяки Українській Академії Наук. Занепад мовознавчої науки у період сталінських репресій, її стан за часів "відлиги" й "застою".

Подобные документы

 • Становлення теорії перекладу в соціально-історичному та лінгвістичному аспектах. Аналіз сучасного стану перекладознавчої науки, представленої у вигляді емпіричного конгломерату теоретичних і практичних дисциплін. Перспективи розвитку теорії мовознавства.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Мовознавство – наука про мову, її природа й функції, внутрішня структура, закономірності існування та розвитку. Історія виникнення її як самостійної дисцилини. Об’єкт і предмет та основні етапи дослідження лінгвістики. Основні завдання мовознавства.

  реферат, добавлен 01.12.2012

 • Визначення структурно-функціональних стилів мовознавчої науки, а також принципів застосування їх у мовній практиці. Аналіз лексичних, фразеологічних, морфолого-синтаксичних, орфоепічно-пунктуаційних засобів української мови та їх функціональних стилів.

  реферат, добавлен 02.09.2010

 • Дослідження функціональної сутності документа. Аналіз функції перекладу в системі мовознавства та перекладознавства. Основні підходи до сучасного документознавства. Визначення та диференціація функцій документа. Різноманітні сфери застосування перекладу.

  статья, добавлен 26.08.2016

 • Період формування порівняльно-історичного мовознавства (перша половина ХІХ ст.). Етнонім "слов’яни", етнічна близькість слов’янських народів. Слов’янські літературні мови, їх типологічна характеристика. Особливості алфавітів слов’янських народів.

  контрольная работа, добавлен 13.12.2011

 • Зародження та історичний хід розвитку мовознавчої традиції у Китаї. Становлення та розвиток синології як науки про китайську мову. Специфіка та морфологічна структура китайського слова, принципи виділення головних членів речення. Основні частини мови.

  статья, добавлен 04.02.2013

 • Є.К. Тимченко як видатний український мовознавець, педагог, перекладач: аналіз біографії, аналіз праць ученого, що увійшли в золотий фонд вітчизняного мовознавства. Характеристика книги Є.К. Тимченка "Курс історії українського язика: вступ і фонетика".

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Лексикологія — підрозділ мовознавства, що вивчає лексику. Словниковий запас - сукупність слів певної конкретної мови, пов’язаних між собою системою відносин, що має структурний розподіл. Відношення між регіональними та літературними варіаціями мови.

  статья, добавлен 17.03.2020

 • Засвоєння орфографічних та пунктуаційних норм сучасної української літературної мови. Орфоепія як розділ мовознавчої науки. Основоположні правила вимови голосних та приголосних. Граматичні норми вживання службових частин мови в українському мовленні.

  учебное пособие, добавлен 02.04.2019

 • Аналіз наукової спадщини М. Рильського та висвітлення його практичної діяльності. Дослідження теоретичної і практичної діяльності письменника в галузі мовознавства – культури української мови, лінгвостилістики, історії літературної мови, лексикографії.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.