Українське мовознавство ХХ ст.

Новий етап українського мовознавства після революційних подій 1917–1918 рр. Сфери застосування мови та її поширення завдяки Українській Академії Наук. Занепад мовознавчої науки у період сталінських репресій, її стан за часів "відлиги" й "застою".

Подобные документы

 • Завдання і роль курсу "Загальне мовознавство" в системі лінгвістичних дисциплін. Лінгвістичні знання в Україні й Білорусі у післякиївський період. Структуралізм празької лінгвістичної школи. Співвідношення міжсинтаксичної і семантичної структури речення.

  шпаргалка, добавлен 04.11.2014

 • Дослідження життєвого шляху та діяльності польського лінгвіста Єжи Куриловича. Аналіз його наукового внеску в мовознавство. Огляд праць лінгвіста з проблематики порівняльно-історичного мовознавства і давньої історії індоєвропейських і семітських мов.

  реферат, добавлен 25.12.2016

 • Погляди Кримського на науковий метод. Два різнорідні компоненти: онтологічний і операційний. Підхід Кримського актуальний для сучасного мовознавства. За умови включення в структуру лінгвістичного методу мети дослідження, виділений телеологічний компонент.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Дослідження проблеми становлення національної мовознавчої термінології, до якої був причетний Василь Сімович на початку ХХ сторіччя. Розгляд нового синтезованого підручника розробленого даним науковцем, що містив якісно новий тип вивчання рідної мови.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Виникнення порівняльно-історичного мовознавства, пов’язане із знайомством європейських лінгвістів з санскритом в кінці XVIII ст. Основні ідеї натуралістичної теорії Шлейхера, морфологічні типи мов. Теоретичні положення психоаналізу, його слабкі сторони.

  контрольная работа, добавлен 07.03.2013

 • Значення філософського компонента для методології та історіографії мовознавства. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Розкриття структури "філософських" методів, їхня характеристика з позицій трактування феномену як складної логічної одиниці мови.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Вивчення декількох мов з точки зору їх порівняння, зіставлення. Загальні завдання, мета зіставного і контрастивного мовознавства. Схожість і розбіжності між мовами. Фонологічні проблеми сучасного мовознавства. Дослідження типології ареальної лінгвістики.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Етапи становлення аспектів порівняльного історичного мовознавства, його основоположники (Бопп, Раськ, Грімм). Дослідження принципу етимології, що включає морфологічні, регулярні фонетичні, лексичні відповідності. Аналіз староукраїнської граматичної думки.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Визначення суті фразеології - розділу мовознавства, що вивчає усталені мовні звороти. Фразеологічні одиниці з структурою словосполучення і речення, особливості їх стилістичного використання. Багатозначність, синонімія, антонімія фразеологічних зворотів.

  контрольная работа, добавлен 21.07.2011

 • Словотвір як розділ мовознавства. Поняття та загальна характеристика словоскладання в порівнюваних мовах. Спільні та відмінні риси словоскладання в німецькій та українській мовах. Німецькі складні іменники та способи їх відтворення українською мовою.

  курсовая работа, добавлен 30.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.