Українське мовознавство ХХ ст.

Новий етап українського мовознавства після революційних подій 1917–1918 рр. Сфери застосування мови та її поширення завдяки Українській Академії Наук. Занепад мовознавчої науки у період сталінських репресій, її стан за часів "відлиги" й "застою".

Подобные документы

 • Українське мовознавство 20-80-х років XX ст., його відмінні особливості, шляхи та напрямки розвитку, головні етапи даного процесу. Видатні мовознавці та їх внесок в розвиток даної науки: Кримський, Грунський, Калинович, Тимченко, Булаховський, Мельничук.

  реферат, добавлен 10.09.2012

 • Дебітивність як різновид модальності. Сучасний етап розвитку мовознавства. Вплив каузації на формування семантики конструкцій. Спільні та диференційні ознаки предикатів дебітивності в українській та англійській мовах. Системний опис простого речення.

  автореферат, добавлен 22.04.2014

 • Предмет вивчення і завдання лексикології. Розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови. Поняття про лексему, словоформу, лексичний склад мови. Лексичне і граматичне значення слова. Семантична структура лексичного значення. Стилістичні аспекти.

  лекция, добавлен 07.03.2016

 • Розгляд історії розвитку мовознавства (розпочинаючи з епохи Відродження). Характеристика натуралізму і психологізму в мовознавстві. Визначення особливостей теоретичних концепцій представників психологічної школи: Гумбольдта, Штейнталя, Вундта, Потебня.

  реферат, добавлен 30.10.2016

 • Обґрунтування ролі і місця курсу "Загального мовознавства" у циклі лінгвістичних дисциплін. Узагальнені рекомендації, щодо вивчення мовної лексики. Виникнення основних напрямків у структурній лінгвістиці. Розгляд найпопулярніших шкіл в мовотворенні.

  методичка, добавлен 19.02.2014

 • Розгляд питань, пов’язаних із загальною історією української мови. Дослідження проблеми виникнення і розвитку як сучасної української літературної мови, так і староукраїнської. Історія української літературної мови як галузь українського мовознавства.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Сучасний стан розроблення теорії номінації в українському мовознавстві, основні проблеми у використанні й визначенні термінологічного апарату. Використання словотвірного потенціалу української мови для задоволення потреб одягово-взуттєвої номінації.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Підходи до вивчення когнітивних дієслів англійської мови, польове моделювання та виділення відповідної лексико-семантичної групи. Принципи та критерії виокремлення когнітивних дієслів з урахуванням новітніх методик та сучасних тенденцій мовознавства.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Предмет етнолінгвістики - маргінальної галузі мовознавства, спрямованої на вивчення віддзеркалення в мові етнічної свідомості, менталітету, національного характеру, матеріальної та духовної культури народу. Етнолінгвістика в англо- і франкомовних країнах.

  реферат, добавлен 21.08.2015

 • Оцінка внеску українських науковців у розвиток теорії фонеми, сучасні концепції. Встановлення можливих впливів інших лінгвістичних шкіл на вітчизняний фонологічний напрямок. Стимул розвитку арабського мовознавства, школи та успіхи в лексикографії.

  контрольная работа, добавлен 15.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.