Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Вплив античних евдемонізму та гедонізму на становлення концепцій щастя у західній філософії. Недоліки заснованих на психологічному гедонізмі сучасних підходів до визначення щастя. Специфіка конституйованої в евдемонізмі кореляції між благом та щастям.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Визначення змісту самодетермінації (самовизначення). Дослідження поняття епістемології — розділу філософського знання, філософсько-методологічної науки про знання. Характеристика сутності людської особистості, як осереддя людського початку в людині.

  лекция, добавлен 20.08.2017

 • Історія виникнення ідеї про пріоритет волі в житті людської особи. Особливості визначення сутності та змісту волі у волюнтаристській теорії. Філософсько-антропологічна позиція А. Шопенгауера. Трактування філософії песимізму в ідеях Шопенгауера.

  реферат, добавлен 05.05.2020

 • Суть сприймань про благословенне життя як складову уявлень про щастя в українській духовній культурі епохи бароко. Тлумачення бачень про щасливе земне життя християнина в спадщині А. Радивиловського в порівнянні зі спадком І. Гізеля та І. Галятовського.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Поняття, значення та сутність "живого організму". Стан і потенційні можливості наявних матеріальних сил людської тілесності. Взаємодія діючої і активної сили людського організму. Підхід до процесу еволюції людської тілесності, специфіка живих сил.

  автореферат, добавлен 11.08.2014

 • Проблема вибору смислу життя та соціокультурної детермінації людини. Пошук індивідуумом стійкої платформи для здобуття щастя. Аналіз концепцій осмисленої життєдіяльності людської екзистенції з позицій феліцітарності та розвитку соціокультурності людини.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Життя і творчість поета-байкаря Г. Сковороди, формування його світогляду. Система філософських поглядів Г. Сковороди, його міркування про щастя, відношення філософа до Бога, Біблії, людини та світу. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  реферат, добавлен 14.12.2015

 • Характеристика філософії Гоголя та Сковороди, її співзвучність. Звернення до морально-філософського рівня. Найважливіша складова етичної системи обох філософів – питання про щастя в різних його аспектах. Розуміння Бога у творах Юркевича, як вищого начала.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Проблема свободи у творчості Т. Шевченка, її розуміння свободи як передумови щастя і умови розкриття істинної природи людини. Індивідуальний досвід відстоювання власної духовної свободи, її плекання та роль для формування вартісних людських якостей.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Розвиток сутності людської самості та ідентичності ХХ століття. Дослідження конструювання нової концепції людського самості, яка могла б реконструювати картезіанську метафізику суб’єкта в колі сучасної філософії.Сприймання гайдеггерівського концепту.

  статья, добавлен 04.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.