Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Аналіз філософських поглядів Aквiнського тa Ж. Мaрiтенa, присвячених пiзнaнню свiту та людської особистостi, дослiдженню потaємних сторiн людської душi тa розуму. Процес становлення філософської аксіоматики томізму. Проблеми католицького персоналізму.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Гіпотетичні імперативи людської життєдіяльності як сукупність світоглядно-регулятивних принципів суспільного розвитку в умовах сучасної техногенної цивілізації. Виокремлення світоглядних детермінант оптимізації функціонування економічної та наукової сфер.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Дослідження й аналіз сутності подкасту - зафіксованого у цифровій формі продукту людської діяльності, який виконує функцію рефлексії буття на рівні смислів, цінностей, образів. Визначення та характеристика цілісної сутності буття подкасту, як феномену.

  статья, добавлен 01.09.2018

 • Характеристика духовного здоров’я як здатності особистості до продуктивного самовизначення і життєтворчості. Розкриття потенціалу духовного здоров’я для трансформації "злоякісної" агресії у "доброякісну". Осмислення можливостей регуляції людської агресії.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Проаналізовано феномен людської гідності з огляду компліментарності морального та правового підходів. Виявлено дуальність феномену людської гідності, яка є підґрунтям та контентом прав людини. Виокремлено зовнішній та внутрішній аспекти феномену гідності.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Залежність і співвідношення гідності і права. Міжнародна система захисту прав людини. Причинно-наслідковий зв’язок між розумінням людської гідності в різні епохи, її місце у праві. Розгляд феномену людської гідності в історичному і філософському аспектах.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Особливості взаємозумовленості стихійно-закономірного природного процесу й свідомо-цілеспрямованої діяльності людини. Ідеї Мен-цзи про доброту людської природи. Вплив легізму на Сюнь-цзи. Правила належної поведінки, закони взаємоузгодженого співжиття.

  статья, добавлен 29.07.2013

 • Дослідження морального відношення людської особистості до проблеми смерті. Історико-філософський екскурс у поняття смерть, його трансформація в європейській свідомості. Відношення екзистенції до смерті, сутність різноманітних підходів до її концепту.

  автореферат, добавлен 28.09.2014

 • Комунікативний аспект людського буття у німецькій філософії ХХ ст. Аналіз становлення проблеми людської комунікації та її розвитку. Положення комунікативної концепції К. Ясперса. Філософські підходи до людської комунікації у Ю. Габермаса та К.-О. Апеля.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Характеристика особливостей людської сутності та розкриття ознак індивідуальності: унікальності, неповторності, наявності власного Я та його усвідомлення, самостійності, автономності, свободи, здібність до розвитку, творчого характеру існування.

  статья, добавлен 03.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.