"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Огляд формування базових принципів естетичного буття людини через трагедію обставин війни та миру. Дослідження поняття внутрішньої естетики людини, що знаходиться в трагічних обставинах. Обґрунтування зміни світогляду із зовнішнього на внутрішній.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Аналіз візантійської естетики аскетизму як чинника розвитку естетичної традиції Русі-України. Онтологічний вимір аскетико-естетичної доктрини, пов’язаний із осмисленням буття краси в дійсності. Осмислення феномену чуттєво прекрасного аскетизмом Візантії.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

 • Етика і естетика як навчальна дисципліна. Основні етапи становлення етики як науки. Поняття та історичний розвиток моралі. Відповідальність та етичний зміст поняття "свобода". Моральний світ особистості. Сутність естетичного ставлення людини до дійсності.

  курс лекций, добавлен 20.03.2015

 • Глобальні зміни в культурі. Характеристика авангарду, модернізму, постмодернізму та їх основні риси. Принципи, правила та риси естетики постмодернізму. Особливості постнеокласичної естетики та її трансформація. Спорт в просторі культури постмодерну.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розгляд сфери екологічної естетики як конструкта постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення засад естетичної науки. Дослідження трансформаційних процесів розширення або перегляду естетичного поля і топосу його класичних категорій.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

  курс лекций, добавлен 10.04.2009

 • Характеристика естетики як науки, її предметного поля. Аналіз історії формування естетичних поглядів у стародавню добу. Характеристика розвитку естетичної свідомості народів Стародавнього Сходу. Аналіз естетичної думки античності та її римського періоду.

  реферат, добавлен 01.05.2017

 • Характеристика праці німецького філософа К. Розенкранца "Естетика потворного" (1853) – багатоаспектного теоретичного дослідження, концептуальне наповнення якого виявило різні аспекти цього складного феномена. Аналіз контексту суміжних теоретичних проблем.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Естетика – наука про споглядальне або творче відношення людини до дійсності. Способи історичного буття естетики: експліцитний й імпліцитний. Наукові відкриття Аристотеля. Естетична свідомість Київської Русі. Багатогранна художня діяльність Русі.

  реферат, добавлен 07.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.