"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Огляд формування базових принципів естетичного буття людини через трагедію обставин війни та миру. Дослідження поняття внутрішньої естетики людини, що знаходиться в трагічних обставинах. Обґрунтування зміни світогляду із зовнішнього на внутрішній.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Засади моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків. Особливості впливу середньовічної християнської моралі на особистісне самовизначення людини. Філософське осмислення єретичного руху як форми протесту проти панівної релігійної ідеології.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

 • Аналіз візантійської естетики аскетизму як чинника розвитку естетичної традиції Русі-України. Онтологічний вимір аскетико-естетичної доктрини, пов’язаний із осмисленням буття краси в дійсності. Осмислення феномену чуттєво прекрасного аскетизмом Візантії.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Етика і естетика як навчальна дисципліна. Основні етапи становлення етики як науки. Поняття та історичний розвиток моралі. Відповідальність та етичний зміст поняття "свобода". Моральний світ особистості. Сутність естетичного ставлення людини до дійсності.

  курс лекций, добавлен 20.03.2015

 • Глобальні зміни в культурі. Характеристика авангарду, модернізму, постмодернізму та їх основні риси. Принципи, правила та риси естетики постмодернізму. Особливості постнеокласичної естетики та її трансформація. Спорт в просторі культури постмодерну.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розгляд засновків аскетико-естетичного вчення про зовнішній вигляд особистості. Сутність вчення візантійських аскетів про людську зовнішність і піклування про неї. Естетика аскетизму, яка проповідує використання природних переваг зовнішнього вигляду.

  статья, добавлен 10.03.2020

 • Розгляд сфери екологічної естетики як конструкта постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення засад естетичної науки. Дослідження трансформаційних процесів розширення або перегляду естетичного поля і топосу його класичних категорій.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Етичні вчення античності, Нового часу. Етичні категорії: ідеал, добро і зло, доброчесність і порок. Основні етичні проблеми сучасності. Національна, сімейна та релігійна етика. Предмет естетики та її місце в системі наук. Соціокультурні функції естетики.

  курс лекций, добавлен 10.04.2009

 • Характеристика естетики як науки, її предметного поля. Аналіз історії формування естетичних поглядів у стародавню добу. Характеристика розвитку естетичної свідомості народів Стародавнього Сходу. Аналіз естетичної думки античності та її римського періоду.

  реферат, добавлен 01.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.