"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Мораль як сукупність правил для регулювання людської поведінки, безпосереднє вираження людяності, особлива сфера ціннісного буття, форма самосвідомості, практична філософія; її специфіка, причини виникнення і функціонування, значення у житті суспільства.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Етика Августина Аврелія. Формування основних моральних чеснот християнина. Аналіз необхідності примирення віри і розуму, теології і філософії. Дослідження вчення систематизатора ортодоксальної схоластики Фоми Аквінського. Представники етики Середньовіччя.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Цінності як підґрунтя морального вибору і свободи особистості; структура та види морального вчинку. Моральний конфлікт й оптимальні шляхи його розв’язання. Моральна відповідальність: сутність і специфіка. Трактування питання свободи у історії філософії.

  реферат, добавлен 18.09.2010

 • Зіставлення художньої орієнтації засновника української моделі футуризму М. Семенка з тою зміною парадигми розвитку естетики, яка відбулася на початку ХХ століття. Аналіз межі ХІХ-ХХ століття як періоду зміни "посткласичної" естетики "некласичною".

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Вивчення особливостей естетичних вимірів філософсько-антропологічних вчень ХХ століття. Аналіз ідей естетики, що виникають в межах філософської антропології. Відкриття нових аспектів у розумінні природи людини, її життя, творчості, духовних вимірів.

  автореферат, добавлен 07.08.2014

 • Особистісна ідентичність як одна з основних проблемних точок сучасної етики та практичної філософії. Характеристика концептуальної основи для пізнання етичних проявів індивідуальності. Аналіз методики самозасвідчення в романах Федора Достоєвського.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Основні категорії естетики. Моделі розуміння прекрасного в естетиці. Піднесення, низьке, трагічне, комічне як категорії естетики. Мимесис – специфічне та різноманітне наслідування. Особливості художнього образу та символу. Канонічне художнє мислення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Низка мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", запропонованих теоретиком ВАПЛІТЕ під час літературних дискусій.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Аналіз основних положень комунікативної філософії (етики). Пошук відповіді на кантівські запитання щодо усвідомлення ролі комунікативних й екологічних засад людського буття, які на сучасному етапі розвитку людської цивілізації суттєво взаємопов’язані.

  статья, добавлен 23.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.