Європейська цивілізація та місце у ній України

Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

Подобные документы

 • Інтерпретації поняття "цивілізація", етапи його ґенези в європейській та українській інтелектуальній думці та придатність як робочої категорії наукових досліджень. Можливості концепту "уявлювана спільнота" для розкриття змісту поняття "цивілізація".

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Вивчення питання побутування гончарної традиції на території Лівобережної України. Аналіз традиційного гончарства, визначення його ролі та місця в традиційно-побутовій культурі України. Відмінності гончарних виробів Полтавщини, Харківщини, Сумщини.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Світоглядні універсалії християнського середньовіччя. Г. Шпет естетичні фрагменти. Визначення понятть: культурні форми, протиставлення культури і цивілізації, община, елітарна культура, еліта, поп-арт, євразійство, агіографія, дао, цінності, духовність.

  контрольная работа, добавлен 11.10.2009

 • Чеський археолог Вікентій Хвойка, як засновник Трипільської культури. Роль і місце людини на Землі. Історія сучасної цивілізації. Помилки і негативні результати досліджень західно орієнтованих антропологів в їх позиції "оцінювача" чужого способу життя.

  реферат, добавлен 13.05.2014

 • Візантійська цивілізація, її місце та роль у світовій культурі. Філософія та релігія Візантії. Ідейна боротьба у візантійському суспільстві в VIII-IX ст. Розвиток літератури, музики, архітектури та образотворчого мистецтва, їх найвидатніші представники.

  контрольная работа, добавлен 17.04.2013

 • Сутність матеріальних та духовних цінностей. Предмет культурології як науки. Загальні тенденції розвитку цивілізації. Зміст міфологічних і космогонічних уявлень. Духовні проблеми релігії. Витоки лицарського роману. Періодизація історії Відродження.

  шпаргалка, добавлен 10.11.2016

 • Сутність та практичний зміст правової категорії "охорона культурної спадщини". Огляд наукових підходів до розуміння культури як показника розвитку суспільних відносин. Систематизація співвідношення понять "культурна спадщина", "культурні цінності".

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Проведення аналізу підходів до визначення головного органу, уповноваженого здійснювати функції контролю зі збереження та охорони культурних цінностей (спадщини) країн Європи та України. Бюджетне фінансування як джерело забезпечення галузі культури.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Динаміка культури як відображення здатності складних соціальних організмів адаптуватись до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов існування. Розгляд основних ознак цивілізації: монументальна архітектура, писемність. Характеристика культурно-історичних епох.

  реферат, добавлен 23.04.2013

 • Осмислення техніки в історико-культурному контексті як складного утворення, яке автоматично не гарантує цілісний прогрес людської цивілізації. Амбівалентна сутність техніки, що з одного боку, є культурологічним процесом, а з іншого – антигуманним.

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.