Етика мислителів німецької класичної філософії

Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

Подобные документы

 • Основні етапи становлення та розвитку етики. Різні підходи до трактування означеної педагогічної категорії. Структура етики та виокремлення її змістових блоків. Характеристика типів професійної етики та її представлення в різних аспектах діяльності.

  статья, добавлен 21.05.2013

 • Середньовічна європейська етика – від занепаду Римської імперії до зародження капіталізму (XV ст.); її формування в умовах беззастережного панування християнської ідеології. Античні концепції моралі. Перші концепції християнської етики, криза ідеалів.

  доклад, добавлен 24.12.2017

 • Поняття, предмет та структура етики. Моральний досвід різних поколінь людства. Процес вироблення етичних знань. Аналіз проблем добра і зла. Взаємозв'язок етики з іншими науками. Раціональне обґрунтування моралі, виявлення її значення у розвитку людини.

  реферат, добавлен 31.03.2014

 • Історія етичних і естетичних категорій. Розгляд основних принципів їх класифікації. Характеристика основних категорій етики - добро і зло, справедливість, смисл (сенс) життя, щастя, моральний вибір, совість (сумління), гідність і честь, моральний ідеал.

  контрольная работа, добавлен 28.10.2009

 • Основні космологічні концепції моральності у філософських міркуваннях стародавніх цивілізацій. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Розуміння етики в некласичній культурі в контексті постмодернізму.

  курсовая работа, добавлен 19.03.2015

 • Комплексне вивчення основних понять та завдань етики як науки. Закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби удосконалення стосунків між людьми. Способи запобігання руйнації етичних відносин. Моральна культура особистості.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Дослідження проблеми морального регулювання пам’ятко-охоронної діяльності, практики роботи окремих музеїв і музейних корпорацій загалом. Характеристика низки міжнародних етичних кодексів. Кодекс музейної етики, який охоплює всі види музейної діяльності.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Роль мовних засобів у процесі вербалізації аналізованих концептів ділової етики. Дослідження мови як невід’ємної складової соціальної реальності. Виявлення семантико-когнітивних особливостей текстів. Основні функції кодексів корпоративної етики.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Етика як одна з найдавніших філософських дисциплін. Основні концепції моралі у європейській культурі. Обґрунтування методів рішення проблем і конфліктів, що виключають застосування насильства над особистістю. Етична концепція моральності за І. Кантом.

  реферат, добавлен 23.11.2014

 • Етика - філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, структуру, функції моралі, її прояви у різноманітних сферах діяльності. Створення зразкових і практичних моделей людських стосунків та засобів їх реалізації - одна з задач етики.

  доклад, добавлен 01.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.