Етика мислителів німецької класичної філософії

Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

Подобные документы

 • Поняття етики бізнесу та її становлення від найдавніших часів і до наших днів: рівні етичних правил, мораль буржуазного суспільства. Втілення ідеї "капіталізму добробуту" етико-економічної концепції Г. Форда в організації та її практичне значення.

  реферат, добавлен 05.11.2014

 • Моральність - одна з форм самореалізації абсолютного духу на останній фазі його розвитку та рушійна сила всіх матеріальних і духовних суспільних відносин. Визначення основних проблем історичного розвитку моралі в етичних наукових дослідженнях Гегеля.

  статья, добавлен 17.12.2017

 • Вивчення історії етики, як науки, що досліджує концепції моралі, етичні погляди, вчення на різних етапах розвитку людства. Історичний і логічний метод вивчення етики. Сучасна етика як теорія моралі. Непослідовність дослідження етичних учень минулого.

  реферат, добавлен 21.02.2018

 • Зародження етичної думки на українських теренах. Особливості етики Києворуської доби. Проблеми людини та її моральних начал в етичних концепціях XVI–XVIII сторіччя. Специфіка феномену козацької етики. Становлення етики як науки в сучасній Україні.

  доклад, добавлен 15.09.2010

 • Основні принципи та специфіка етичного знання, проблема моральної свободи. Етика обов’язку, чистота морального мотиву згідно з Кантом, його поєднання з правом. Вчення про автономію моралі. Свобода як "нерв філософії Канта", її зв’язок з ідеєю прогресу.

  реферат, добавлен 14.12.2016

 • Етика Августина Аврелія. Формування основних моральних чеснот християнина. Аналіз необхідності примирення віри і розуму, теології і філософії. Дослідження вчення систематизатора ортодоксальної схоластики Фоми Аквінського. Представники етики Середньовіччя.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Трансформація індустріального, постіндустріального суспільств у сучасне інформаційне в Новітню епоху. Песимізм етичної концепції А. Шопенгауера. Презирливе ставлення до простих людей в етичних поглядах Ф. Ніцше. Етика неопозитивізму та психоаналізу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Тенденції розширення предметного поля етики як основи "практичного розуму" в контексті постнекласичного етосу. Положення, що предметне поле "нових етик" має бути органічно інкорпорованим у цілісний контекст класичної етики як "філософії моралі".

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Дослідження проблеми професійної етики політиків та політологів. Моральні й політичні аспекти професійної етики політолога. Співвідношення прагматичних і моральних сторін політичної діяльності, зв'язок професійної етики та особистої моральності політика.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Визначення особливостей та доцільності переходу вітчизняної економіки на принципи сталого розвитку. Історія становлення концепції навколишнього середовища в західному світі та сучасні проблеми екологічної етики. Мотивація полювання та мисливська етика.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.