Етика мислителів німецької класичної філософії

Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

Подобные документы

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Аналіз закордонного досвіду щодо етичних аспектів розвитку та реформування публічної служби. Аналіз етики публічної служби розвинутих країн світу, зокрема США, Російської Федерації, країн ЄС. Принцип гуманізму, що є вихідним для етики публічної служби.

  статья, добавлен 30.08.2016

 • Аналіз загальнокультурних та етичних стандартів (норм) розвитку та впровадження інноваційної культури особистості. Наслідки порушення етичних норм, що підточує цінність інновацій. Виховання етики інноваційної діяльності та значення освіти в цьому питанні.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Аналіз основних положень комунікативної філософії (етики). Пошук відповіді на кантівські запитання щодо усвідомлення ролі комунікативних й екологічних засад людського буття, які на сучасному етапі розвитку людської цивілізації суттєво взаємопов’язані.

  статья, добавлен 23.12.2018

 • Виявлення потенціалу інформаційної етики у розв'язанні етичних колізій, що виникають в інформаційному просторі. Задачі, механізми досягнення і засоби регуляції, що застосовуються інформаційною етикою. Інформаційна етика як ціннісно-нормативний регулятор.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Роль і значення абсолютного механічного детермінізму і фаталізму в науковій діяльності Демокрита. Погляди філософа на природу людини та її життя. Місце вчення про найвище благо і чесноти в етиці Демокрита. Найважливіші чесноти людини та їх значення.

  реферат, добавлен 17.12.2017

 • Дослідження спорідненості етики з розділами філософії - онтологією, гносеологією, аксіологією, праксеологією і естетикою. Розгляд феномену суспільної естетичної свідомості та її основних форм. Вивчення моральних цінностей і взаємовідносин добра і зла.

  реферат, добавлен 18.12.2011

 • Категоричний імператив, який має гранично формальний і всезагальний характер - основний принцип етики Імануїла Канта. Аристотель - античний вчений, що першим проаналізував структуру людської поведінки. Мета буття згідно з етичною концепцією локаяти.

  статья, добавлен 16.12.2017

 • Аналіз розвитку етичних вчень у Давньому Римі під відчутним впливом моральної практики давньогрецького суспільства і теоретичних надбань давньогрецьких мислителів. Основні спільні елементи етичних концепцій різних регіонів і країн Давнього світу.

  доклад, добавлен 24.12.2017

 • Зміст, ідеали, категорії та імперативи дружинної етики Київської Русі. Взаємодія відмінних ідеалів етики в культурі ("воїнства Христового", "ідеального князя" та мирського). Розмітка та еволюція фундаментальних етичних категорій (доблесть, честь, слава).

  автореферат, добавлен 26.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.