Етика мислителів німецької класичної філософії

Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

Подобные документы

 • Інтерпретація ідей етики Середньовіччя. Розгляд аспектів морального вибору сучасної людини. Осмислення моральних лейтмотивів ідей Августина Блаженного, Іоана Золотоуста, Ави Дорофія, П’єра Абеляра. Принцип гуманістичної синергії релігійно-етичних ідей.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Історія становлення етики як науки. Аналіз людської поведінки у всій багатоплановості її прояву. Засновник етики як науки та автор терміну "етика" - давньогрецький філософ Аристотель. Мораль - як визначеність особистості у стосунку до самої себе.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Основні поняття християнської етики. Досвід і методи християнської педагогіки в освіті й вихованні. Уявлення про християнські корені та християнський зміст української культури. Погляди християнської психології на дитину та становлення її особистості.

  реферат, добавлен 17.08.2010

 • Формування нової філософської парадигми, за якою суб'єктивізм протиставив себе об'єктивізму, ірраціоналізм — раціоналізму. Зародження етичної думки на українських теренах. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі. Зв'язки етики з іншими науками.

  реферат, добавлен 20.12.2017

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

 • Аналіз особливостей протестантської трудової етики і моральності в сучасну епоху. Характеристика протестантської етики праці, яка розглядається з чотирьох точок зору, а саме: консеквенціальної етики, етики принципу, етики особистості та етики цінностей.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Розкриття сутності, закономірностей і специфічних особливостей функціонування моралі, її норм, моральних аспектів свідомості і поведінки людини та її взаємодій в науковому етапі розвитку етики в Україні. Розвиток етики в Україні у XX — на початку XXI ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Аналіз характеру та досягнень православної етики доби раннього модерну на прикладі творів тих двох мислителів, які діяли на теренах України та справили вплив на весь процес модернізації православної етики. Приклади православного етичного вчення.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Історико-філософські витоки та еволюція концепції ділової підприємницької етики, її значення в процесі формування теоретичного образу прикладної моралі. Характеристика суспільно-функціональних орієнтацій, праксеологічний вплив бізнес-етики на економіку.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Розкриття етики соціально-етичних відносин працівників правоохоронних органів. Аналіз лінії поведінки, вчинків, відношення до служби, звіряючи їх з поняттями "особиста і службова гідність", "професійний обов’язок і честь". Форми морально-етичних відносин.

  статья, добавлен 05.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.