Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Практичне значення питання про сенс життя. Дослідження проблеми абортів та суїцидів як результату відсутності розуміння сенсу життя. Аналіз місця питання про сенс життя в шкільних навчальних програмах. Застосування християнського вчення про сенс життя.

  реферат, добавлен 21.11.2013

 • Пошуки й визначення сенсу життя. Ототожнення щастя та засобу, що до нього веде. Життєвий загальнолюдський досвід. Відмінності в змісті внутрішнього світу особистості й реальних умов її життя. Важливість визначення суті справжнього щастя людини.

  реферат, добавлен 21.05.2013

 • Розгляд витоків екзистенціалізму; аналіз поглядів учених-екзистенціалістів на існування людини. Конкретний сенс, який неможливий без важливих цінностей, які є найвищою метою існування людини. Вичерпування можливостей методологізму та пріоритет проблем.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Проблема сенсу життя. Потреба у виробленні життєвої позиції, яка б ґрунтувалася на особистих уявленнях людини про сенс буття. Виникнення стану екзистенційного вакууму як наслідок відсутності сенсу життя. Поняття "філософії життя" в творах філософів.

  дипломная работа, добавлен 03.05.2018

 • Особливості філософських поглядів та дослідження ціннісних переживань людини. Філософія раціоналізму, як принциповий поштовх до розвитку теорії цінностей. Вчення І. Канта про регулятивні принципи практичного розуму. Значення цінностей в житті суспільства.

  реферат, добавлен 01.07.2011

 • Основні типи соціальних цінностей. Виокремлення політичних цінностей в системі соціальних відносин. Основні концептуальні підходи до розуміння "масового суспільства". Умови функціонування політичних цінностей в сучасному українському суспільстві.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Зміст морального і релігійного ідеалу, базових моральних цінностей. Існуючі типи моральної свідомості. Особливості сприйняття людьми, групами, класами, що представляють різні соціальні цінності, моральних ідеалів і вищих моральних цінностей і імперативів.

  статья, добавлен 07.07.2017

 • Висвітлення філософських поглядів Мішеля Монтеня на людину та її життя. Характеристика вихідних положень мислителя щодо перебігу життя, життєвих пріоритетів і цінностей. Аналіз єдності взаємодоповнюючого співіснування різноманітних аспектів життя людини.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Процеси трансформації цінностей у постіндустріальному суспільстві. Вплив економічної, політичної, загальнокультурної стратегій розвитку постіндустріального суспільства на духовність і мораль. Наслідки редукції духовних цінностей для людини і суспільства.

  статья, добавлен 26.04.2013

 • Сенс життя - стійка, домінуюча спрямованість моральної свідомості людини; соціальний, світоглядний, індивідуальний, віковий аспекти. Способи осмислення людського буття, основні антропологічні концепції: філософське життя, персоналізм, екзистенціалізм.

  реферат, добавлен 19.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.