Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Витоки та об’єктивні засади притаманного українській філософії домінування морального начала. Визначення системи смисложиттєвих цінностей, основоположних засад людського життя та стосунків людини зі світом. Моральна спрямованість української філософії.

  статья, добавлен 02.02.2019

 • Теоретичне осмислення ціннісної свідомості перехідних епох історії людського суспільства, вивчення еволюції уявлень про цінності зарубіжної та вітчизняної філософії, починаючи з античної епохи до сьогодення. Аналіз цінностей сучасної української молоді.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Визначення розуміння смислу життя і смисложиттєвих цінностей представниками різних філософських і психологічних наукових шкіл і течій (ірраціоналізму, екзистенціоналізму, феноменології, персоналізму, неофрейдизму, неокантіанства, антропоцентризму).

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Життя і творчість поета-байкаря Г. Сковороди, формування його світогляду. Система філософських поглядів Г. Сковороди, його міркування про щастя, відношення філософа до Бога, Біблії, людини та світу. Людина як мікрокосм та її місце у працях філософа.

  реферат, добавлен 14.12.2015

 • Характеристика духовного життя суспільства як цілеспрямованого задоволення духовних потреб, принципів, норм, цінностей та інтересів, функціонування свідомості (суспільної та індивідуальної), стосунків між людьми та багатоманітних форм їх спілкування.

  реферат, добавлен 17.11.2009

 • Шляхи та значення пошуків сенсу життя для сучасної людини, бачення даної проблеми в філософії та релігії різних часів, загальні тенденції. Оцінка необхідності пошуків та віднайдення мети в житті, шляхи та методи її досягнення, значення для особистості.

  реферат, добавлен 17.03.2010

 • Сутність духовного світу людини. Погляди науковців на духовний світ особистості. Основні духовні потреби людини, та різні погляди на духовні цінності. Створення, збереження і поширення духовних цінностей людини. Спрямованість духовного споживання.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Формування світоглядних і аксіологічних пріоритетів, відповідно до яких змінюються й відтворюються моральні характеристики інформаційного суспільства (ІС). Підвищення питомої ваги моральних цінностей, їх віртуальна трансформація. Причини віртуалізації ІС.

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Філософія життя як напрям у некласичній філософії кінця XIX-XX ст., основою якого життя є основним предметом. Волюнтаризм Шопенгауера, дарвінізм Гете як основи формування світогляду критика традиційних цінностей Фрідріх Ніцше та його трактування життя.

  сочинение, добавлен 16.04.2014

 • З’ясування онтологічної, гносеологічної та аксіологічної сторін цінностей глобалізму. Позитивний та негативний характер цінностей глобалізму як принципу упорядкування сучасного світу. Методологічні принципи філософської реконструкції даного феномену.

  статья, добавлен 11.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.