Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Дослідження особливостей підходу комунікативної філософії до проблеми цінностей як мотивуючої складової комунікації. Порівняльний аналіз концепцій цінностей у трансцендентальній прагматиці Карла-Отто Апеля та теорії комунікативної дії Юргена Габермаса.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Причини нігілістичного ставлення представників некласичного періоду філософії до світу, суспільства, духовного стану людини зокрема. Певні шляхи подолання декадансу, нівелювання особистості в умовах суспільної кризи. Значення переоцінки цінностей.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Аналіз положень теорії політичних цінностей М. Бердяєва. Критерії визначення ієрархії політичних цінностей. Підстави їх градації і їхню роль у побудові гармонійного суспільства. Взаємна обумовленість і діалектичний зв’язок певних політичних цінностей.

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Дослідження витоків екзистенціалізму та поглядів учених-екзистенціалістів на існування, морально-етичні проблеми людини, сенс її життя, що змушує особистість розвиватися. Сенс життя як одне з життєво необхідних завдань, які людина повинна вирішити.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Проблема сенсу життя людини по Франклу, його соціально-психологічний аспект. Визначення та трактування поняття "екзистенціального вакууму", його проявів. Види смислів та цінностей людського життя у концепції філософа. Вчення Франкла про свободу волі.

  реферат, добавлен 31.03.2015

 • Універсальність цінностей європейської цивілізації. Обмеженість демократії спотвореннями її природного способу функціонування в розвинених країнах і орієнталістським тлумаченням універсалізму як засадничої цінності європейської і християнської етики.

  статья, добавлен 18.07.2018

 • Дослідження проблеми людини в філософії, основні тези концепції людини Т. Аквінського і антропологізму Сократа. Розгляд душі як основи буття, джерела духовного і фізичного життя. Обґрунтування цінності та значущості життя людини з позиції поетів і митців.

  эссе, добавлен 09.12.2016

 • Дослідження постматеріальних змін в системі цінностей Р. Інглхартом. Мета та механізми модернізації суспільства за К. Марксом. Диверсифікація економіки та застосування інформаційних технологій. Забезпечення саморозвитку та творчих здібностей людини.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Поняття та зміст модернізації цінностей в українському суспільстві. Визначення ролі освіти як поля вибору та імплементації цінностей. Визначення засобів убезпечення молоді від руйнаційних ідеологічних впливів. Самореалізація студентської молоді.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Свобода як особливий зв'язок людини і трансцендентного, не властивий жодній іншій істоті, що полягає в рівності та вільності конкретної людини, розуміння самостійності, яка на людину накладається. Взаємозв'язок свободи та духовних цінностей особистості.

  статья, добавлен 10.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.