Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Перегляд системостворюючих понять та цінностей на початку ХХІ ст. Розмежування раціонального та ірраціонального начал у людській природі. Аналіз впливу сучасних трансформаційних змін у суспільстві на усвідомлення людиною нових гуманістичних цінностей.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Суть сприймань про благословенне життя як складову уявлень про щастя в українській духовній культурі епохи бароко. Тлумачення бачень про щасливе земне життя християнина в спадщині А. Радивиловського в порівнянні зі спадком І. Гізеля та І. Галятовського.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Смисл життя як морально-світоглядне уявлення людини, за яким вона зіставляє себе і свої вчинки з найвищими цінностями, ідеалом, виправдовується перед собою та іншими. Загальна характеристика головних проблем місця, ролі та призначення людини у світі.

  статья, добавлен 21.02.2018

 • Розуміння мислителями поняття сенсу життя як земного буття людини. Підходи до розуміння призначення людини й змісту її діяльності філософів епохи Київської Русі. Сутність поняття активної діяльності людини на землі в трактуванні українських мислителів.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Перехід Гіларі Патнема від онтологічного інтерналізму до "прагматичного реалізму". Дослідження дискусії між Гіларі Патнемом і Юрґеном Габермасом стосовно можливості раціонального обґрунтування об'єктивної значущості практичних цінностей і норм.

  статья, добавлен 30.01.2016

 • Дослідження філософською антропологією поглядів на буття та протиріччя сучасної людини. Зменшення ролі суспільних цінностей, принципи світосприйняття та культурного гуманізму. Поняття долі людини в її бутті, його пошук та вдосконалення протягом життя.

  статья, добавлен 17.05.2015

 • Можливості самообмеження в суспільно-історичному бутті народу. Сакральне розуміння речей. Життя соціальних організмів. Глибинна повага і визнання будь-якого індивідуального "Я". Відмінність християнських, просвітницьких і трансцендентних цінностей.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Розгляд філософських питань сенсу життя людини. Зовнішність особистості (шлях до світла, вища культура, шлях до мороку). Доморальний період становлення людського типу. Історія походження моралі. Гармонія добра і зла. Характеристика зла як кращої сили.

  реферат, добавлен 27.01.2011

 • Загальна характеристика соціальних, політичних та правових інститутів. Розгляд головних особливостей та способів гуманізаційно-правового трактування людини як соціально-правової цінності. Знайомство з проблематикою гуманістичних цінностей у праві.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Визначення поняття "духовні цінності". Філософський аналіз їх сутності, значущості, потенціалу, форм вияву, субординації. Обґрунтування детермінант, які посилюють і зміцнюють консолідуючу функцію духовних цінностей в розвитку українського суспільства.

  автореферат, добавлен 29.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.