"Безвихідь" турецького драматурга Т. Джюдженоглу українською та російською мовами: співвідношення контекстів на рівні образів

Дослідження співвідношення першотвору з українським та російським друготворами драми турецького літератора Т. Джюдженоглу "Безвихідь". Виявлення розбіжності у потрактуванні задуму автора. Формування інтерпретаторської картини художніх образів першотвору.

Подобные документы

 • Різноманітність жіночих образів у творчому доробку В. Ткачука. Аналіз новел автора для кращого розуміння жіночих характерів, їх портретної характеристики й мовної індивідуалізації. Вплив жінки-матері на жанрово-стильові особливості творчості митця.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Визначення ознак образів в історичній фантазії "Із сьомого дна" Я. Бакалець та Я. Яриша. Особливості сприйняття минулого крізь призму сучасних морально-етичних цінностей, що дозволяє з'ясувати суть змін в характеристиці людини в актуальному сьогоденні.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Спроба дослідити теоретичний аспект питання символізації художніх образів. Окреслення шляхів реалізації символічного образу жінки у текстовій структурі новели Р. Музіля "Тонка" з циклу "Три жінки". Наведення прикладів символізації метафоричних образів.

  статья, добавлен 21.08.2018

 • Дослідження взаємодії міфологічного мислення та історичного буття європейських етносів. Особливості трактування образу "жінки-матері", чинники формування фольклорних стереотипів. Аналіз образів "мати" й "мачуха" як художньої антиномії казкового епосу.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Особливості моделювання жіночих образів у новелах Л. Тарнашинської. Аналіз майстерності у відтворенні жіночих образів письменниці, що пояснюється глибоким психологізмом. Розкриття основних емоційних, духовних, інтелектуальних констант характеру героїнь.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Дослідження життєвого шляху, драматургічної творчості митця М. Метерлінка. Роль драматурга у становленні "нової драми". Розгляд етапів творчості М. Метерлінка. Відображення у п’єсах душевних переживань людини, морально-філософських проблем епохи.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Драматичні діалоги Григорія Сковороди. Основні ознаки шкільної драми. Концептуальна основа композиції драматичного твору. Розгляд "принципу індивідуації" казуїстики, алегоризм образів. Ознаки ранньої прозової драми. Побудова дискусії над проблемами волі.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Вивчення поліфункціональності і полісемантичності наскрізних поетичних образів-домінант у творчості митців різного часу й різних творчих спрямувань української та російської поезії (переважно ХІХ і ХХ ст.), образів, корені яких сягають сивої давнини.

  автореферат, добавлен 11.11.2011

 • Побудова просторово-часового континууму в романістиці Кафки, її ідея та ритміка. Співвідношення часопростору автора й персонажа як виразу сюжетно-композиційного задуму, концепції дійсності письменника. Способи змалювання художнього простору в Кафки.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Аналіз життєвого і творчого шляху Еріха Марії Ремарка. Визначення характерних рис літератури епохи Ремарка та оцінка їх впливу на створення роману "Тріумфальна арка". Дослідження особливостей формування образів у романі, їх герменевтичний аналіз.

  курсовая работа, добавлен 05.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.