Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Сацыяльна-эканамічнае развіцце ў канцы ХІХ ст. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці аграрнай рэформы на Беларусі. Буржуазныя рэформы другой паловы ХІХ ст. Негатыўныя вынікі увядзення новай сістэмы кіравання. Перамены ў характары феадальных адносін.

  контрольная работа, добавлен 16.12.2012

 • Палiтыка польскiх улад у сферы адукацыi i культуры. Эканамічнае, палітычнае становішча Зоходняй Беларусі. Нацыянальны прыгнёт. Арганiзацыйнае станаўленне, роль ў грамадска-палітычным жыцці Заходняй Беларусі Таварыства беларускай школы, створанай ў 1921 г.

  реферат, добавлен 29.03.2012

 • Эканамічнае, палітычнае і культурнае развіцця гісторыі беларускіх зямель у старажытныя часы. Перыяды уваходжання Беларусі у склад Літоускага княства, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Значэнне савецкага часу у станауленні самастойнай дзяржаунасці.

  курс лекций, добавлен 27.01.2014

 • Абарончыя збудаванні – неад’емная частка беларускай культуры, сведка яе нялёгкай, складанай і багатай гісторыі. Гістарычныя асаблівасці ў пабудове Камянецкай вежы. Прычыны распаўсюджвання замкі з адзіночнымі вежамі-данджонамі ў Беларусі XIII-XVII ст.

  курсовая работа, добавлен 01.11.2014

 • Змены ў сацыяльна-палітычным становішчы насельніцтва беларукіх зямель. Расійская сістэма падаткаў і павіннасцей. Лёс Беларусі ў вайне 1812 г. Вызваленчы рух, змены ў палітыцы царызму. Літаратура, жывапіс, тэатр і музыка, архітэктура эпохі Асветніцтва.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Мадэрнізацыя як працэс пераходу а аграрна-рамеснаго да індустрыянага грамадства. Асаблівасці расійскага шляху мадэрнізацыі. Аграрная рэформа 1861 г. Судовая, гарадская, школьная, ваенная, цэнзурная і земская рэформы, асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

  реферат, добавлен 31.05.2013

 • Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва. Грамадзянская вайна і іншаземная інтэрвенцыя (1917–1920). Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні. Беларускі нацыянальны рух. Германскі акупацыйны рэжым. Барацьба з акупантамі.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Асаблівасці нацыянальна-вызваленчага руху на беларускіх землях. Юрысдыкцыя мясцовых феадалаў на Беларусі. Асобнага літоўскага корпуса з ураджэнцаў беларускіх, украінскіх і літоўскіх губерняў. Прапаганда і дзейнасць суполкі "Дэмакратычнага таварыства".

  реферат, добавлен 24.11.2010

 • Сталіца Беларусі Мінск - памятка гісторыі. Цікавыя легенда пра паходжанне Ваукавыска. Тапанімія як увдсабленне жыцця і быту народа. Выкарыстоуваныя асаблівасці мясцовага ландшафту у назвах населеных пунктау, тэрыторыя сучаснага рассялення беларусау.

  курсовая работа, добавлен 16.03.2010

 • Прычыны эканамічнага крызісу другой паловы ХVII стагоддзя і пачатку ХVIII стагоддзя. Аналіз аграрнай рэформы А. Тызенгаўза. Характарыстыка сацыяльнай структуры грамадства ў Вялікім княстве Літоўскім. Асаблівасць вывучэння гісторыі сялянства Беларусі.

  контрольная работа, добавлен 07.01.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.