Естетика доби Ренесансу

Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

Подобные документы

 • Роль мистецтва в осягненні екологічної кризи в антропологічному вимірі. Аналіз внеску митців у розуміння природи, зв’язків людини й природного світу. Зміни ролі, функцій мистецтва, аналіз біомистецтва як можливості переосмислення меж маніпулювання життям.

  статья, добавлен 04.02.2017

 • Естетика в системі наукового знання. Історичні парадигми їх осягнення. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла. Категорії піднесеного та величного, трагічного і комічного.

  реферат, добавлен 21.08.2013

 • Етика і естетика як навчальна дисципліна. Основні етапи становлення етики як науки. Поняття та історичний розвиток моралі. Відповідальність та етичний зміст поняття "свобода". Моральний світ особистості. Сутність естетичного ставлення людини до дійсності.

  курс лекций, добавлен 20.03.2015

 • Процес жанроутворення для визначення методологічних підходів у встановленні соціально-естетичної обумовленості категорії "жанр". Визначення сучасних жанрових моделей масової культури та дослідження їх відмінних характеристик стосовно жанрів мистецтва.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Естетична функція мови художньої літератури у розгалуженій системі естетичних значень. Тлумачення естетичної функції у працях українських та західних вчених XVII-XVIII ст. Розвиток наукових поглядів на естетичну функцію художнього слова у ХІХ-ХХ ст.

  реферат, добавлен 21.09.2010

 • Основні положення американської аналітичної естетики, її специфіка та динаміка в сучасних умовах. Аналіз основних тенденцій розвитку європейського постмодернізму як підґрунтя постаналітичної американської естетики. Аналіз естетичної концепції А. Данто.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Мистецтво художнього неоавангарда. Антиесенціалізм як один з головних напрямів в американській естетиці п’ятдесятих, шістдесятих років ХХ століття. Досягнення загальної антиесенціадістичної теорії мистецтва М. Вейца. Здійснення нових способів дефінування.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Місце етики та естетики в системі соціально-гуманітарного знання, їх співвідношення та структура. Значення моральних, релігійних, юридичних норм в суспільному житті. Філософські концепції етики. Визначення сутності добра та зла, категорії етичного вибору.

  учебное пособие, добавлен 09.12.2011

 • Естетика – наука про споглядальне або творче відношення людини до дійсності. Способи історичного буття естетики: експліцитний й імпліцитний. Наукові відкриття Аристотеля. Естетична свідомість Київської Русі. Багатогранна художня діяльність Русі.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Аналіз та визначення місця й значення ключових ідей естетики І. Канта – продуктивної уяви, здатності судження, а також принципу доцільності – у філософській системі німецького мислителя та у сучасній теоретичній думці, естетиці, психології та філософії.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.