"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Дослідження ключових закономірностей вияву етичного релятивізму у філософії постмодерну. Характеристика природи ірраціонального як однієї з основних форм розширення простору постмодерністської етики, актуалізованої в сучасних методологічних пошуках.

  автореферат, добавлен 07.08.2014

 • Історичні, культурні і філософські передумови становлення естетики як філософської науки. Роль і місце естетики в системі філософії німецького мислителя І. Канта. Аналіз значення продуктивної уяви, здатності судження, принципу доцільності естетики Канта.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Вивчення психіки та моральних аспектів буття у центрі уваги давньоіндійської філософії. Породження соціальних конфліктів етнічною нерівністю давньоіндійського суспільства. Вплив джайнізму на індійську культуру. Принцип свабхави у вченні локаяти.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження спорідненості етики з розділами філософії - онтологією, гносеологією, аксіологією, праксеологією і естетикою. Розгляд феномену суспільної естетичної свідомості та її основних форм. Вивчення моральних цінностей і взаємовідносин добра і зла.

  реферат, добавлен 18.12.2011

 • Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Походження та природа слова "естетика". Відображення прекрасного та трагічного у свідомості людини. Особливості сприйняття навколишнього середовища художниками. Аналіз естетичної діяльності у мистецтві. Шляхи формування духовного світогляду особистості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Метакатегоріальний статус поняття "естетичне". Категорії "прекрасне" і "трагічне": генеза, діалектика реальності і закономірності виявлення. Мистецтво як форма суспільної свідомості. Твір мистецтва як художнє ціле. Природа і сутність художнього образу.

  шпаргалка, добавлен 04.09.2013

 • Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості, характеристика генетичних засад художньо-міфологічної свідомості. Місце, роль й типологічні форми феномену образотворчого неоміфологізму в українському художньому процесі.

  автореферат, добавлен 26.02.2015

 • Дистанціювання від раціонального в естетиці І. Канта, його позиції щодо неможливості теоретично-понятійного виразу естетичного. Теорія смаку І. Канта як справжня теорія лібералізму в естетиці. Розумінням єдності естетичного в працях І. Шіллера і І. Фіхте.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

  реферат, добавлен 09.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.