"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості. Генетичні засади художньо-міфологічної свідомості. Типологічні форми неоміфологізму й породжених ним образотворчих поетик у сучасному українському мистецтві. Форми неоміфологізму.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Загальна характеристика періоду Відродження. Специфіка естетики цієї епохи, її розподіл з теорією мистецтва. Терміни "естетичне" та "чуттєве" у філософії Канта, його відношення до проблеми прекрасного. Естетика Канта з точки зору побудови системи.

  контрольная работа, добавлен 18.06.2013

 • Аналіз та визначення місця й значення ключових ідей естетики І. Канта – продуктивної уяви, здатності судження, а також принципу доцільності – у філософській системі німецького мислителя та у сучасній теоретичній думці, естетиці, психології та філософії.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

 • Етапи становлення естетики як наукової дисципліни, яка наприкінці XVIII–на початку XIX ст. отримує визначне місце в духовному житті України. Діяльність Г.С. Сковороди - одного з найяскравіших представників української філософії та естетики XVIII ст.

  реферат, добавлен 07.08.2012

 • Початок та еволюція постмодернізму, визначення постмодернізму та його поширення, постмодерністська філософія історії, обставини розвитку постмодернізму в сучасній історичній науці України, внесок постмодернізму до методології української історичної науки.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Проблематизація ідентичності в межах "філософії підозри". Онтологізація етичних проблем і основне антропологічне протиріччя в романах Достоєвського. Постановка проблеми індивіда у філософії життя. Пошук нової форми індивідуального в межах феноменології.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

 • Відображення єдності всезагального у моралі та індивідуально неповторного в категорії І. Канта "чистий практичний розум". Аналіз моральної філософії для розв’язання суперечності між "світом природи" і "світом свободи". Аналіз рівнів моральної філософії.

  эссе, добавлен 22.04.2014

 • Музичний естезис як один з унікальних понять сучасної філософсько-естетичної думки. Музикознавча проблематика і синтез теоретичних знань із галузі філософії. Естетика та теорії мистецтва. Естетичний аспект діалогу культур. Логіко-діалогічна єдність.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Зародження етичної думки на українських теренах. Відомості про мораль та її тлумачення у "Повісті минулих літ", "Слові про закон і благодать", "Повчанні Володимира Мономаха". Осмислення проблеми зла в давноруській філософії. Особливості козацької етики.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.